Возвращение имен 2022

30 октября 2022 | Возвращение имен

Ежегодно 29 октября, накануне российского Дня памяти жертв политических репрессий, мы вспоминаем имена расстрелянных людей в СССР. Среди миллионов жертв советского террора были и тысячи чехов и чехословацких граждан.

В этом году мы собрались в Праге на Уезде у мемориала жертвам коммунизма и прочли имена более 80 человек, расстрелянных советским режимом, в основном чехов, расстрелянных в СССР во время Большого террора 1937/38 годов. К акции этого года присоединились участницы пражского отделения Феминистского антивоенного сопротивления, которые зачитали имена чешек, расстрелянных в годы Большого террора. Многие участники также вспомнили имена своих родственников, которые стали жертвами советского террора.

Акция «Возвращение имен» проводится ежегодно 29 октября одновременно во многих городах по всей России (http://october29.ru/). Ее инициатором является общество «Мемориал». Чешский Мемориал и Gulag.cz впервые приняли участие в этой акции в 2017 году. Имена чехов и граждан Чехословакии, погибших во время советских репрессий, мы читаем вслух у пражского памятника жертвам коммунизма. Информацию мы черпаем из базы данных общества Мемориал и публикаций профессора Мечислава Борака, подтвердившего около 1350 фактов расстрела чехов и чехословаков в СССР (книги «Скрытые казни» (Zatajené popravy), «Московские кладбища» (Moskevská pohřebiště).

Имена чешских жертв советского террора, прозвучавшие в этом году:

ВЕРА ГИЛЕС
Родилась в 1902 году в поселке Софиевка Волынской губернии. По национальности чешка. Жила в деревне Мильтюш Новосибирской области, работала в колхозе имени Маркса. В январе 1938 года была арестована и обвинена в причастности к контрреволюционной диверсионно-повстанческой организации. Расстреляна 3 марта 1938 года в возрасте 35 лет.
VĚRA HILESOVÁ
Narodil see v roce 1902 do české rodiny v obci Sofijevka Volyňské gubernie. Žila ve vesnici Milťuš Novosibirské oblasti, pracovala v kolchozu Karla Marxe. V lednu 1938 byla zatčena a obviněna z členství v kontrarevoluční diverzní povstalecké organizaci. Popravena 3. března 1938 ve věku 35 let.

VÁCLAV BUCH
Narodil se roku 1904 ve vesnici Sobědruhy. Přestěhoval se do SSSR, kde pracoval jako zootechnik v kolchozu Reflektor v Saratovské oblasti. V březnu 1938 byl zatčen a obviněn ze spolupráce s německou rozvědkou. Popraven 7. října 1938 ve věku 34 let.

FRANTIŠEK VÍT
Narodil se roku 1894 v Praze, později žil ve Smolenské oblasti SSSR a živil se jako dělník. Začátkem listopadu 1937 byl zatčen a krátce nato, 25. listopadu 1937 popraven ve věku 43 let.

JOSEF ŽIŽKA
Narodil se roku 1890 jako Čech ve Vilenské gubernii. Později žil v Krasnojarském kraji ve městě Kansk. V prosinci 1937 byl zatčen a 20. ledna 1938 popraven v Kansku ve věku 47 let.

IGNÁC PETRUK
Narodil se v roce 1898 v českých zemích a žil v Moskvě. Byl členem komunistické strany a pracoval Mosstrojkanalizaciji, firmě, která v Moskvě stavěla kanalizaci. V březnu 1938 byl zatčen a obviněn ze špionáže pro Československo. Byl zastřelen 13. srpna 1938 v Moskvě ve věku 40 let.

ЙОЗЕФ ПИХА
Родился в 1896 году в деревне Пистина в Южной Чехии, после переезда в СССР жил в Мелитопольском районе УССР. Работал машинистом. В июне 1931 года был арестован, обвинен в антисоветской деятельности и шпионаже и приговорен к расстрелу с заменой на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Наказание отбывал на Соловках, где ему в октябре 1937 года было предъявлено второе обвинение. Расстрелян 1 ноября 1937 года в Сандармохе в возрасте 41 года.
JOSEF PÝCHA
Narodil se v roce 1896 ve vesnici Pístina v českých zemích, poté žil v Melitopolském rajonu Ukrajinské SSR. Pracoval jako strojvedoucí. V červnu 1931 byl zatčen a odsouzen k smrti zastřelením za protisovětskou činnost. Rozsudek smrti mu však nakonec byl změněn na 10 let nápravně-pracovního tábora. Svůj trest si odpykával na Soloveckých ostrovech, kde byl znovu zatčen v říjnu 1937. 1. listopadu 1937 byl Josef Pýcha zastřelen v Sandarmochu ve věku 41 let.

ŠTĚPÁN ŠTOL
Narodil se jako Čech ve vesnici Voskresenskoje v Kubanské oblasti v roce 1909. Žil v sovchoze Matvějevskij v Krasnodarském kraji a zde také pracoval jako truhlář. V březnu 1938 byl zatčen a obviněn z účasti v německé kontrarevoluční organizaci. Dne 31. října 1938 byl zastřelen ve věku 29 let.

ИОСИФ ЦИММЕРМАН
Родился в 1885 году в Новороссийске. По национальности был чехом. Работал слесарем. В 1927 году был арестован, обвинен в шпионаже и контрреволюционной агитации и приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. В октябре 1937 года ему предъявлено новое обвинение. Расстрелян 27 ноября 1937 года в возрасте 52 лет.
JOSEF ZIMMERMAN
Narodil se roku 1885 jako Čech v ruském Novorosijsku. Pracoval jako zámečník a v roce 1927 byl obviněn ze špionáže, ukrývání přeběhlíků ze zahraničí a kontrarevoluční agitaci a byl odsouzen k pěti letem vězení. V říjnu 1937 byl zatčen znovu. Popraven byl 27. listopadu 1937 ve věku 52 let.

ФРАНЦ ЯНЧИШИН
Родился в 1894 году в городе Прешов на территории Австро-Венгрии. По национальности был чехом. Переехав жить в советскую Россию, работал заместителем директора магазина на станции Реутово Московской области. Был арестован 21 января 1938 года и обвинен в нелегальном переходе границы из Латвии и шпионаже в пользу Голландии. Расстрелян 3 июня 1938 года в Москве в возрасте 44 лет.
FRANTIŠEK JANČIŠIN
Narodil se v roce 1894 v Prešově (Rakousko-Uhersko). Národnost měl českou. Přesídlil do sovětského Ruska a pracoval jako náměstek vedoucího obchodu na stanici Reutovo Moskevské oblasti. 21. ledna 1938 byl zatčen a obviněn z ilegálního překročení hranice z Lotyšska a ze špionáže ve prospěch Holandska. Popraven 3. června 1938 v Moskvě ve věku 44 let.

АННА СЕМЬЯНОВА
Родилась в 1891 году в Волынской губернии, позже жила в деревне Сосновка Новосибирской области и работала в колхозе «Крестьянин». По национальности была чешкой. Была арестована 22 января 1938 года и обвинена в причастности к контрреволюционной организации. Расстреляна 3 марта 1938 года в возрасте 46 лет.
ANNA SEMJANOVÁ
Narodila se v roce 1891 ve Volyňské gubernii, později žila ve vesnici Sosnovka Novosibirské oblasti a pracovala v kolchozu Kresťjanin (Rolník). Národnost měla českou. 22. ledna 1938 byla zatčena a obviněna z členství v kontrarevoluční organizaci. Popravena 3. března 1938 ve věku 46 let.

ЛЮДМИЛА ЦВИНГЕР
Родилась в 1916 году на территории Австро-Венгрии. По национальности была чешкой. Жила в Вене, состояла в коммунистической партии Австрии. Была арестована 8 июля 1949 года и обвинена в шпионаже. Расстреляна в Москве 28 августа 1950 года в возрасте 34 лет.
LJUDMILA CVINGEROVÁ
Narodila se v roce 1916 v Rakousko-Uhersku. Národnost měla českou. Žila ve Vídni, byla členkou komunistické strany Rakouska. 8. července 1949 byla zatčena a obviněna ze špionáže. Popravena v Moskvě 28. srpna 1950 ve věku 34 let.

АЛОИС ЯНИК
Родился в 1895 году в городе Брно, по национальности был чехом. После переезда в СССР принял советское гражданство и жил в городе Петропавловск-Камчатский, где работал столяром. Был арестован 15 сентября 1937 года и обвинен в шпионаже. Расстрелян 20 мая 1938 года в возрасте 42 лет.
ALOIS JANÍK
Narodil se do české rodiny v roce 1895 v Brně. Přesídlil do SSSR, přijal sovětské občanství a žil ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij, kde pracoval jako truhlář. 15. září 1937 byl zatčen a obviněn ze špionáže. Popraven 20. května 1938 ve věku 42 let.

ВЛАДИСЛАВ СИТТА
Родился в 1909 году в деревне Постржелмов на территории Моравии. По национальности был чехом. Жил в городе Каменск-Уральский Челябинской области СССР и работал токарем на алюминиевом заводе. Был арестован 2 января 1938 года и расстрелян 15 апреля того же года в возрасте 28 лет.
VLADISLAV SITTA
Narodil se v roce 1909 v Postřelmově na Moravě. Národnost měl českou. Žil ve městě Kamensk-Uralskij Čeljabinské oblasti SSSR a pracoval jako soustružník v hliníkové huti. Zatčen 2. ledna 1938 a popraven 15. dubna téhož roku. Bylo mu 28 let.

ЯН РЕМЕШ
Родился в 1890 году в чешских землях. По национальности был чехом. Позже жил в городе Славгород Алтайского края, был членом промартели имени Куйбышева. Был арестован 14 апреля 1938 года и обвинен в шпионаже. Расстрелян 20 ноября 1938 года в Барнауле в возрасте 48 лет.
JAN REMEŠ
Narodil se v roce 1890 v Čechách a národnost měl českou. Žil ve městě Slavgorod Altajského kraje SSSR a byl členem průmyslového výrobního družstva V.V.Kujbyševa. Byl zatčen 14. dubna 1938 a obviněn ze špionáže. Popraven 20. listopadu 1938 ve věku 48 let.

ЕВГЕНИЙ РОЙШТЕЙНСКИЙ
Родился в 1899 году в Подольской губернии, по национальности был чехом. Жил в Омске и работал на железной дороге. Был арестован 14 августа 1937 года. Расстрелян 15 сентября 1937 года в Омске в возрасте 38 лет.
JEVGENIJ ROJŠTEJNSKÝ
Narodil se v roce 1899 v Podolské gubernii, národnost měl českou. Žil v Omsku a pracoval u dráhy. Zatčen 14. srpna 1937. Popraven 15. září 1937 v Omsku ve věku 38 let.

ЮЛИАН МАСНИК
Родился на территории Австро-Венгрии. По национальности был чехом. Состоял в коммунистической партии Чехословакии, позже принял советское гражданство. Жил в Иркутской области и работал плотником на заводе. Был арестован 18 ноября 1937 года и обвинен в измене родине. Расстрелян 15 августа 1938 года в Иркутске.
JULIAN MASNÍK
Narodil se v Rakousko-Uhersku, národnost měl českou. Vstoupil do komunistické strany Československa, později přijal sovětské občanství. Žil v Irkutské oblasti a pracoval jako tesař v závodě. 18. listopadu 1937 byl zatčen a obviněn z vlastizrady. Popraven 15. srpna 1938 v Irkutsku.

ВОЦЛАВ КРЖЕСИН
Родился в 1904 году в Волынской губернии. По национальности был чехом. Получил высшее образование. Жил в городе Златоуст Челябинской области и работал механиком. Был арестован 28 августа 1937 года и обвинен в шпионаже. Расстрелян 13 ноября 1937 года в возрасте 33 лет.
VÁCLAV KŘESIN
Narodil se v roce 1904 ve Volyňské gubernii. Národnost měl českou. Získal vysokoškolské vzdělání. Žil ve městě Zlatoust Čeljabinské oblasti a pracoval jako mechanik. Byl zatčen 28. srpna 1937 a obviněn ze špionáže. Popraven 13. listopadu 1937 ve věku 33 let.

ИОСИФ КАСАТИК
Родился в 1883 году в чешских землях. Жил в Самаре (Куйбышеве) и работал машинистом. Был арестован 5 сентября 1937 года и расстрелян 10 марта 1938 года в возрасте 55 лет.
JOSEF KOSATÍK
Narodil se v roce 1883 v Čechách. Žil ve městě Samara (Kujbyšev) a pracoval jako strojvedoucí. Byl zatčen 5. září 1937 a popraven 10. března 1938 ve věku 55 let.

УЛЬРИХ ГОЛУБ
Родился в 1902 году в чешском городе Всетин, позже жил в городе Ярцево Смоленской области СССР. Работал кровельщиком. Был арестован 17 ноября 1937 года и расстрелян через десять дней, 27 ноября 1937 года, в возрасте 35 лет.
ULRICH (OLDŘICH) HOLUB
Narodil se v roce 1902 ve Vsetíně. Žil ve městě Jarcevo Smolenské oblasti SSSR. Pracoval jako pokrývač. Byl zatčen 17. listopadu 1937 a po deseti dnech, 27. listopadu 1937, popraven ve věku 35 let.

ЯРОСЛАВ ГОЛЬПУХ
Родился в 1909 году в чешском поселении Чуранда на территории Киевской губернии. По национальности был чехом. В советское время жил в Нижнем Тагиле и работал слесарем на заводе. Был арестован 16 декабря 1937 года. Расстрелян 8 февраля 1938 года в возрасте 28 лет.
JAROSLAV HOLPUCH
Narodil se v roce 1909 v české osadě Čuranda v Kyjevské gubernii. V sovětské době žil ve městě Nižnij Tagil a pracoval jako zámečník v závodě. Zatčen 16. prosince 1937. Popraven 8. února 1938 ve věku 28 let.

ЯРОСЛАВ ЗБУЗЕК
Родился в 1889 году в чешских землях, позже жил в советском городе Ульяновск и работал на моторном заводе. Был арестован 8 июня 1938 года и обвинен в антисоветской агитации и шпионаже. Расстрелян 2 октября 1938 года в возрасте 48 лет.
JAROSLAV ZBUZEK
Narodil se v roce 1889 v Čechách. Žil v sovětském městě Uljanovsk a pracoval v motorovém závodě. 8. června 1938 byl zatčen a obviněn z protisovětské agitace a špionáže. Popraven 2. října 1938 ve věku 48 let.

АЛЕКСАНДР ЕДЛИЧКО
Родился в 1884 году на хуторе Средний Дукмасов в Краснодарском крае. По национальности был чехом. В 1930 году был раскулачен и вместе с семьей выслан в Пермскую область. 21 февраля 1938 года был арестован и обвинен в шпионаже. Расстрелян 29 октября 1938 года в возрасте 54 лет.
ALEXANDR JEDLIČKA
Narodil se v roce 1884 na samotě Srednij Dukmasov v Krasnodarském kraji. Národnost měl českou. V roce 1930 byl jako kulak deportován i s rodinou do Permské oblasti. 21. února 1938 vyl zatčen a obviněn ze špionáže. Popraven 29. října 1938 ve věku 54 let.

ИВАН МАТАЛЬ
Родился в 1893 году в чешских землях, позже жил в Винницкой области. В 1935 году был арестован и обвинен в контрреволюционной агитации. Расстрелян 10 августа 1938 года в возрасте 45 лет.
IVAN MATAL
Narodil se v roce 1893 v Čechách, později žil ve Vinnické oblasti SSSR. V roce 1935 byl zatčen a obviněn z kontrarevoluční agitace. Popraven 10. srpna 1938 ve věku 45 let.

АЛЕКСАНДР ФИАЛА
Родился в 1892 году в Волынской губернии в селе Семидубы. По национальности был чехом. В советское время жил в Москве. 1 апреля 1938 года был арестован и обвинен в шпионаже в пользу Германии. Расстрелян 1 июля 1938 года на Бутовском полигоне в возрасте 45 лет.
ALEXANDR FIALA
Narodil se v roce 1892 ve vesnici Semiduby Volyňské gubernie. Národnost měl českou. V sovětské době žil v Moskvě. 1. dubna 1938 byl zatčen a obviněn ze špionáže ve prospěch Německa. Popraven 1. července 1938 na Butovské střelnici ve věku 45 let.

КАРЛ ЮН
Родился в 1894 году на территории Австро-Венгрии, по национальности был чехом. В советские годы жил в городе Славгород Алтайского края и работал в мастерской на зернозаготовительном пункте «Заготзерно». Был арестован 22 марта 1938 года и расстрелян 20 октября того же года в возрасте 44 лет.
KAREL JUN
Narodil se v roce 1894 v Rakousko-Uhersku. Národnost měl českou. V sovětské době žil ve městě Slavgorod Altajského kraje a pracoval v obilné sýpce Zagotzerno. 22. března 1938 byl zatčen a 20. října téhož roku popraven ve věku 44 let.

ИОСИФ ТАУШЕК
Родился в 1895 году в Праге. Переехав в СССР, жил в Нижнем Тагиле и работал сапожником. 17 декабря 1937 года был арестован и обвинен в шпионаже. Расстрелян 15 января 1938 года в возрасте 42 лет.
JOSEF TAUŠEK
Narodil se v roce 1895 v Praze. V SSSR žil ve městě Nižnij Tagil, kde pracoval jako švec. 17. prosince 1937 1938 byl zatčen a obviněn ze špionáže. Popraven 15. ledna 1938 ve věku 42 let.

ЭДУАРД ПОГОРЖЕЛЫЙ
Родился в 1880 году на территории Таврической губернии Российской империи. По национальности был чехом. В советское время жил в городе Калачинске Омской области и работал завхозом в районной больнице. 30 августа 1937 года был арестован и обвинен в антисоветской агитации. 19 ноября 1937 года был расстрелян в возрасте 57 лет.
EDUARD POHOŘEL
Narodil se v roce 1880 v Tauridské gubernii Ruského impéria. Národnost měl českou. V sovětské době žil v Kalačinsku Omské oblasti a pracoval jako správce okresní nemocnice. 30. srpna 1937 byl zatčen a obviněn z protisovětské agitace. Popraven 19. listopadu ve věku 57 let.

ВАСИЛИЙ МЕЛЬЧОХ
Родился в 1878 году на территории Волынской губернии. По национальности был чехом. В советское время жил в селе Дятлово Новосибирской области и работал в колхозе «Волна революции». 15 декабря 1937 года был арестован. Расстрелян 28 января 1938 года в возрасте 59 лет.
VASILIJ MLČOCH
Narodil se v roce 1878 ve Volyňské gubernii. Národnost měl českou. V sovětské době žil ve vesnici Ďatlovo Novosibirské oblasti, pracoval v kolchozu Vlna revoluce. 15. prosince 1937 byl zatčen. Popraven 28. ledna 1938 ve věku 59 let.

ЯРОПОЛК ДУФЕК
Родился в 1874 году на территории Австро-Венгрии. По национальности был чехом. В советское время жил и работал в Славгородском районе Алтайского края. Первый раз был арестован 13 марта 1936 года и приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. 17 декабря 1937 года ему было предъявлено новое обвинение, на этот раз в членстве в контрреволюционной немецкой организации. Расстрелян 10 февраля 1938 года в возрасте 63 лет.
JAROPOLK DUFEK
Narodil se v roce 1874 v Rakousko-Uhersku. Národnost měl českou. V sovětské době žil a pracoval v Slavgorodském okrese Altajského kraje. Poprvé byl zatčen 13. března 1936 a odsouzen k trestu pěti let v nápravně pracovním táboře. 17. prosince 1937 bylo proti němu vzneseno nové obvinění, a to z členství v kontrarevoluční německé organizaci. Popraven 10. února 1938 ve věku 63 let.

ТИМОФЕЙ ДАУБЕК
Родился в 1890 году в чешских землях. В советское время жил в Челябинске и работал в магазине № 5. 27 февраля 1938 года был арестован и обвинен в шпионаже. Расстрелян 25 июля 1938 года в возрасте 48 лет.
TOMÁŠ (TIMOFEJ) DOUBEK
Narodil se v roce 1890 v Čechách. V sovětské době žil v Čeljabinsku, pracoval v prodejně č. 5. 27. února 1938 byl zatčen a obviněn ze špionáže. Popraven 25. července 1938 ve věku 48 let.

ОСИП ШВЕЙДА
Родился в 1908 году в Волынской губернии. По национальности был чехом. В советское время жил в селе Тайменка Новосибирской области, был председателем колхоза имени Куйбышева. 22 января 1938 года был арестован и обвинен в причастности к контрреволюционной организации. Расстрелян 3 марта 1938 года в возрасте 29 лет.
OSIP ŠVEJDA
Narodil se v roce 1908 ve Volyňské gubernii. Národnost měl českou. V sovětské době žil ve vesnici Tajmenka Novosibirské oblasti a byl předsedou kolchozu V.V.Kujbyševa. 22. ledna 1938 byl zatčen a obviněn z členství v kontrarevoluční organizaci. Popraven 3. března 1938 ve věku 29 let.

ЛЕОНИД ФРЧЕК
Родился в 1904 году в Варшавской губернии Российской империи. По национальности был чехом. В советские годы жил в Москве и работал переводчиком с французского языка для журнала «Медицинская паразитология и паразитарные болезни». 17 марта 1938 года был арестован и обвинен в шпионаже в пользу Италии. 7 июня 1938 года был расстрелян в возрасте 34 лет.
LEONID FRČEK
Narodil se v roce 1904 ve Varšavské gubernii Ruského impéria. Národnost měl českou. V sovětské době žil v Moskvě a pracoval jako překladatel z francouzského jazyka pro časopis Lékařská parazitologie a parazitární onemocnění. 17. března 1938 byl zatčen a obviněn ze špionáže ve prospěch Itálie. Popraven 7. června 1938 ve věku 34 let.

ИОСИФ ЧЕХ
Родился в 1903 году в Новороссийске. По национальности был чехом. Работал строителем на Новороссийском цементном заводе «Пролетарий». 18 марта 1938 года был арестован и обвинен в участии в немецкой фашистсткой организации. Расстрелян 1 ноября 1938 года в возрасте 35 лет.
JOSEF ČECH
Narodil se v roce 1903 v Novorossijsku, národnost měl českou. Pracoval jako stavební dělník v Novorossijské cementárně Proletarij. 18. března 1938 byl zatčen a obviněn z členství v německé fašistické organizaci. Popraven 1. listopadu 1938 ve věku 35 let.

ЭДУАРД ШТЕФАНИК
Родился в 1876 году на территории Австрии. По национальности был чехом. Переехав в СССР, жил в городе Боровичи Новгородской области СССР, где работал руководителем духового оркестра в средней школе. 14 марта 1938 года был арестован. Расстрелян 28 июня 1938 года в Ленинграде в возрасте 61 года.
EDVARD ŠTEFANÍK
Narodil se v roce 1876 v Rakousku, národnost měl českou. V SSSR žil ve městě Boroviči Novgorodské oblasti, kde pracoval jako kapelník dechovky na střední škole. 14. března 1938 byl zatčen a 31. srpna téhož roku popraven v Leningradě ve věku 61 let.

ВИКТОР СТРАТИЛЬ
Родился в 1892 году в Оломоуце. Переехав в СССР, жил в городе Никольск-Уссурийский Приморского края СССР, работал техническим директором машинно-тракторной мастерской. Имел советское гражданство. 22 февраля 1933 года был арестован. Расстрелян 31 августа 1933 года в Хабаровске в возрасте 40 лет.
VIKTOR STRATIL
Narodil se v roce 1892 v Olomouci. V SSSR žil ve městě Nikolsk-Ussurijskij Přímořského kraje, pracoval jako technický ředitel strojní a traktorové stanice. Měl sovětské občanství. 22. února 1933 byl zatčen a 31. srpna téhož roku popraven v Chabarovsku ve věku 40 let.

АНТОН РОД
Родился в 1899 году в деревне Квасетице в чешских землях. Жил и работал в Праге, состоял в коммунистической партии Чехословакии. При невыясненных обстоятельствах оказался в СССР, где 3 марта 1922 года был арестован и обвинен в военном шпионаже. 30 сентября 1922 года был расстрелян в Москве в возрасте 23 лет. Захоронен на территории Яузской больницы.
ANTONÍN ROD
Narodil se v roce 1899 v Kvaseticích u Klatov. Žil a pracoval v Praze, byl členem komunistické strany Československa. Za nejasných okolností se dostal do SSSR, kde byl 3. března 1922 zatčen a obviněn z vojenské špionáže. Popraven 30ю září 1922 v Moskvě ve věku 23 let. Pohřben na území Jauzské nemocnice.

ИОСИФ ПОГОРСКИЙ
Родился в 1878 году, по национальности был чехом. В советское время жил в городе Актюбинск (Актобе) в Казахской ССР. В 1936 году был арестован и обвинен в принадлежности к контрреволюционной организации. 8 мая 1938 года был расстрелян в возрасте 59 лет.
JOSEF POHORSKÝ
Narodil se v roce 1878, národnost měl českou. V sovětské době žil ve městě Akťubinsk (dnes Aktobe) Kazašské SSR. V roce 1936 byl zatčen a obviněn z členství v kontrarevoluční organizaci. Popraven 8. května 1938 ve věku 59 let.

АЛЕКСАНДР РЕЗЕК
Родился в 1892 году в деревне Софиевка Волынской губернии. В советское время жил в деревне Мильтюш Новосибирской области и работал в колхозе. 20 января 1938 года был арестован и обвинен в причастности к контрреволюционной организации. Расстрелян 3 марта 1938 года в возрасте 45 лет.
ALEXANDR REZEK
Narodil se v roce 1892 ve vesnici Sofijevka Volyňské gubernie. V sovětské době žil ve vesnici Milťuš Novosibirské oblasti a pracoval v kolchozu. 20. ledna 1938 byl zatčen a obviněn z členství v kontrarevoluční organizaci. Popraven 3. března 1938 ve věku 45 let.

ИОСИФ МУШУТА
Родился в 1912 году в городе Ружомберк (на территории нынешней Словакии). По национальности был чехом. Переехав в СССР, жил в Нижнем Тагиле и работал в вагоносборочном цеху «Уралвагонзавода». 13 декабря 1937 года был арестован и обвинен в шпионаже. Расстрелян 8 февраля 1938 года в возрасте 25 лет.
JOSEF MUŠUTA
Narodil se v roce 1912 v slovenském Ružomberku. Národnost měl českou. V SSSR žil ve městě Nižnij Tagil a pracoval v montážní dílně Uralského závodu na výrobu vagónů. 13. prosince byl zatčen a obviněn ze špionáže. Popraven 8. února 1938 ve věku 25 let.

СТЕПАН НИДЛ
Родился в 1914 году в деревне Тешебс Кубанской области Российской империи. По национальности был чехом. В советское время был принудительно сослан в поселок Намеченный Томской области. Был членом сельхозартели. 16 февраля 1938 года был арестован и обвинен в участии в контрреволюционной организации. Расстрелян 27 октября 1938 года в возрасте 24 лет.
ŠTĚPÁN NÝDL
Narodil se v roce 1914 v české osadě Těšebs Kubánské oblasti Ruského impéria. V sovětské době žil po nucené deportaci na Sibiř v obci Namečennyj Tomské oblasti a pracoval v zemědělském družstvu. 16. února 1938 byl zatčen a obviněn z členství v kontrarevoluční organizaci. Popraven 27. října 1938 ve věku 24 let.

ВИКТОР ПОЛАК
Родился в 1896 году в чешских землях. Получил высшее образование, переехал в СССР. Работал инженером на авиационном заводе, жил в Московской области. Был членом ВКП(б). 18 сентября 1937 года был арестован и обвинен в шпионаже и антисоветской агитации. Расстрелян 8 января 1938 года в возрасте 41 года.
VIKTOR POLÁK
Narodil se v roce 1896 v Čechách. Získal vysokoškolské vzdělání a přesídlil do SSSR. Pracoval jako inženýr v leteckém závodě v Moskevské oblasti. Vstoupil do Všesvazové komunistické strany bolševiků. 18. září 1937 byl zatčen a obviněn ze špionáže a protisovětské agitace. Popraven 8. ledna 1938 ve věku 41 let.

КАРЛ СКЛЕНАРЖ
Родился в 1890 году в Праге. Жил в Алтайском крае СССР в селе Усть-Чарышская Пристань. Работал сапожником. 14 февраля 1938 года был арестован. Расстрелян 19 октября 1938 года в Барнауле в возрасте 47 лет.
KAREL SKLENÁŘ
Narodil se v roce 1890 v Praze. V SSSR žil ve vesnici Usť-Čaryšskaja Pristaň Altajského kraje a pracoval jako švec. 14. února 1938 byl zatčen. Popraven 19. října v Barnaulu ve věku 47 let.

АЛОИС СОММЕР
Родился в 1876 году в чешских землях. После переезда в СССР жил в Свердловской области на станции Талый Ключ и работал машинистом. 12 октября 1937 года был арестован. Расстрелян 9 декабря 1937 года в возрасте 61 года.
ALOIS SOMMER
Narodil se v roce 1876 v Čechách. Po přesídleni do SSSR žil v Sverdlovské oblasti na stanici Talyj Ključ a pracoval jako strojvedoucí. 1. října 1937 byl zatčen. Popraven 9. prosince 1937 ve věku 61 let.

ВЛАДИМИР ЧМЕЛИНСКИЙ
Родился в 1900 году в деревне Глебовка Кубанской области Российской империи. По национальности был чехом. В советское время жил в Москве, учился в автодорожном институте имени Молотова. 12 марта 1938 года был арестован и обвинен в шпионаже в пользу Польши. Расстрелян 7 июня 1938 года на Бутовском полигоне в возрасте 37 лет.
VLADIMÍR ČMELINSKÝ
Narodil se v roce 1990 ve vesnici Glebovka Kubánské oblasti Ruského impéria. Národnost měl českou. V sovětské době žil v Moskvě, studoval na Moskevské automobilní a dopravní vysoké škole V.M.Molotova. 12. března 1938 byl zatčen a obviněn ze špionáže ve prospěch Polska. Popraven 7. června 1938 na Butovské střelnici ve věku 37 let.

ВЯЧЕСЛАВ МАЛИЙ
Родился в 1896 году в Киевской губернии Российской империи. По национальности был чехом. В советское время жил в поселке Суетиха Иркутской области, работал на лесозаводе. 9 июня 1938 года был арестован. Расстрелян 1 ноября 1938 года в Иркутске в возрасте 42 лет.
VJAČESLAV MALÝ
Narodil se v roce 1896 v Kyjevské gubernii Ruského impéria. Národnost měl českou. V sovětské době žil v obci Sujeticha Irkutské oblasti a pracoval v lesním závodě. 9. června 1938 byl zatčen a 1. listopadu téhož roku popraven v Irkutsku ve věku 42 let.

ВАСИЛИЙ РЕПА
Родился в 1895 году в Праге. После переезда в СССР жил в Казани и работал художником на заводе. 26 ноября 1937 года был арестован и обвинен в шпионаже и провокаторстве. Расстрелян 2 февраля 1938 года в Казани в возрасте 42 лет.
VASILIJ (VÁCLAV) ŘEPA
Narodil se v roce 1895 v Praze. Přesídlil do SSSR a žil v Kazani, kde pracoval v závodě jako malíř. 26. listopadu 1937 byl zatčen a obviněn ze špionáže a provokatérství. Popraven 2. února 1938 v Kazani ve věku 42 let.

ИГНАТИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в деревне Змитровка Минской губернии Российской империи. Год рождения неизвестен. По национальности был чехом. В советское время жил в деревне Ковалевщина на территории Минской области БССР, определенной профессии не имел. 13 апреля 1938 года был арестован и обвинен в работе на польскую разведку. Расстрелян 19 октября 1938 года.
IGNATIJ (IGNÁC) ALEKSANDROVIČ
Narodil se ve vesnici Zmitrovka Minské gubernie Ruského impéria. Rok narození není znám. Národnost měl českou. V sovětské době žil ve vesnici Kovalevščina v Minské oblasti Běloruské SSR bez stálého zaměstnání. 13. dubna 1938 vyl zatčen a obviněn ze spolupráce s polskou rozvědkou. Popraven 19. října 1938.

ИВАН БОЖИК
Родился в 1883 году в деревне Калиховщина на территории Люблинской губернии Российской империи. По национальности был чехом. В советское время жил в деревне Мильтюш Новосибирской области и работал в колхозе. 22 января 1938 года был арестован. Расстрелян 3 марта того же года в возрасте 54 лет.
IVAN BOŽÍK
Narodil se v roce 1883 ve vesnici Kalichowszczyzna Lublinské gubernie Ruského impéria. Národnost měl českou. V SSSR žil ve vesnici Milťuši Novosibirské oblasti, kde pracoval v kolchozu. 22 ledna 1938 byl zatčen a 3. března téhož roku popraven ve věku 54 let.

ИОСИФ ГОВОРКО
Родился в 1908 году в деревне Тешебс Кубанской области Российской империи. По национальности был чехом. В 1933 году был вместе с семьей принудительно сослан в Томскую область, где жил в поселке Намеченный и работал в артели. 16 февраля 1938 года был арестован и обвинен в причастности к кулацкой контрреволюционной организации. Расстрелян 27 октября 1938 года в возрасте 30 лет.
JOSEF HOVORKA
Narodil se v roce 1908 v české osadě Těšebs Kubánské oblasti Ruského impéria. V roce 1933 byl deportován s rodinou do Tomské oblasti, kde žil v obci Namečennyj a pracoval v zemědělském družstvu. 16. února 1938 byl zatčen a obviněn z členství v kontrarevoluční organizaci kulaků. Popraven 27. října 1938 ve věku 30 let.

ВЛАДИМИР ГРОМСКИЙ
Родился в 1896 году в чешских землях. Переехав в СССР, принял советское гражданство. Жил в городе Николаевск-на-Амуре. 24 октября 1937 года был арестован и обвинен в измене родине и шпионаже. Расстрелян 22 мая 1938 года в возрасте 42 лет.
VLADIMÍR HROMSKÝ
Narodil se v roce 1896 v Čechách. Po přesídleni do SSSR přijal sovětské občanství. Žil ve městě Nikolajevsk nad Amurem. 24. října 1937 byl zatčen a obviněn z vlastizrady a špionáže. Popraven 22. května 1938 ve věku 42 let.

ИОСИФ ШУБЕРТ
Родился в 1891 году в чешских землях. После переезда в СССР жил в Свердловской области в городе Ревда, работал на местном металлургическом заводе. 16 декабря 1937 года был арестован. Расстрелян 31 января 1938 года в возрасте 46 лет.
JOSEF ŠUBERT
Narodil se v roce 1891 v Čechách. Po přesídleni do SSSR žil ve městě Rovda Sverdlovské oblasti a pracoval v tamější huti. 16. prosince 1937 byl zatčen a 31. ledna 1938 popraven ve věku 46 let.

ЭМИЛЬ ХЛОУПЕК
Родился в 1890 году в чешских землях. После переезда в СССР жил и работал в Томской области. 24 марта 1938 года был арестован и обвинен в причастности к контрреволюционной шпионской немецкой организации. Расстрелян 27 октября 1938 года в возрасте 48 лет.
EMIL CHLOUPEK
Narodil se v roce 1890 v Čechách. Po přesídleni do SSSR žil a pracoval v Tomské oblasti. 24. března 1938 byl zatčen a obviněn z členství v kontrarevoluční špionské německé organizaci. Popraven 27. října 1938 ve věku 48 let.

ВЛАДИМИР ПИЛЛИХ
Родился в 1903 году в Москве. По национальности был чехом. В советское время жил также в Москве, работал в Наркомате оборонной промышленности СССР. 2 декабря 1937 года был арестован и обвинен в принадлежности к контрреволюционной организации. Расстрелян 15 февраля 1938 года в Москве в возрасте 34 лет.
VLADIMÍR PILICH
Narodil se v roce 1903 v Moskvě. Národnost měl českou. V sovětské době žil tamtéž v Moskvě a pracoval v Lidovém komisariátu obranného průmyslu SSSR. 2. prosince 1937 byl zatčen a obviněn z členství v kontrarevoluční organizaci. Popraven 15. února 1938 v Moskvě ve věku 34 let.

ЙОЗЕФ МОША
Родился в 1896 году в чешских землях. После переезда в СССР жил в Свердловской области и работал на заводе бригадиром слесарей. 10 февраля 1938 года был арестован. Расстрелян 15 сентября 1938 года в возрасте 42 лет.
JOSEF MOŠA
Narodil se v roce 1896 v Čechách. Po přesídleni do SSSR žil v Sverdlovské oblasti a pracoval v závodě jako vedoucí skupiny zámečníků. 10. února 1938 byl zatčen. Popraven 15. září 1938 ve věku 42 let.

РУДОЛЬФ КУБИК
Родился в 1884 году в Карвине в чешских землях. После переезда в СССР жил в поселке Дегтярка Свердловской области и работал учителем средней школы. 21 июня 1937 года был арестован. Расстрелян 26 января 1938 года в возрасте 54 лет.
RUDOLF KUBÍK
Narodil se v roce 1884 v české Karviné. Po přesídleni do SSSR žil v obci Děgťarka Sverdlovské oblasti a pracoval jako učitel v základní škole. 21. června 1937 byl zatčen. Popraven 26. ledna 1938 ve věku 54 let.

ВАСИЛИЙ КОНИЧЕК
Родился в 1911 году на территории Киевской губернии Российской империи. По национальности был чехом. В советское время жил в Новосибирской области и работал электромонтером на железной дороге. 3 ноября 1937 года был арестован и обвинен в попытке разрушения железной дороги в контрреволюционных целях. Расстрелян 8 декабря 1937 года в Ленинграде в возрасте 26 лет.
VASILIJ KONÍČEK
Narodil se v roce 1911 v Kyjevské gubernii Ruského impéria. Národnost měl českou. V sovětské době žil v Novosibirské oblasti a pracoval jako elektromontér u dráhy. 3. listopadu 1937 byl zatčen a obviněn z pokusu o zničení železnice s kontrarevolučními úmysly. Popraven 8. prosince 1937 v Leningradě ve věku 26 let.

ФРАНЦ ЗАУБЕК
Родился в 1883 году в чешских землях. После переезда в СССР жил в городе Верхнеуральск Челябинской области и работал учителем начальной школы. 20 феврая 1938 года был арестован. Расстрелян 16 апреля 1938 года в возрасте 54 лет.
FRANTIŠEK ZOUBEK
Narodil se v roce 1883 v Čechách. Po přesídleni do SSSR žil ve městě Verchněuralsk Čeljabinské oblasti a pracoval jako učitel na základní škole. 20. února 1938 byl zatčen. Popraven 16. dubna 1938 ve věku 54 let.

ИВАН ГОРАК
Родился в 1886 году на территории Киевской губернии Российской империи. По национальности был чехом. В советское время жил в Иркутской области и работал счетоводом на железнодорожной станции «Худоеланская ЛТХ». 25 февраля 1938 года был арестован и обвинен в антисоветской агитации. Расстрелян 17 мая 1938 года в Иркутске в возрасте 52 лет.
IVAN HORÁK
Narodil se v roce 1886 v Kyjevské gubernii Ruského impéria. Národnost měl českou. V sovětské době žil v Irkutské oblasti a pracoval jako účetní na železniční stanici Chudojelanskaja LTCh. 25. února 1938 byl zatčen a obviněn z protisovětské agitace. Popraven 17. května 1937 v Irkutsku ve věku 52 let.

ГАВРИИЛ ДИВИШ
Родился в 1890 году в Новороссийске. По национальности был чехом. В советское время по-прежнему проживал в Новороссийске, работал слесарем. В конце 1937 года был арестован. Расстрелян 11 февраля 1938 года в возрасте 47 лет.
GAVRIIL (GABRIEL) DIVIŠ
Narodil se v roce 1890 do české rodiny v Novorossijsku. Národnost měl českou. V sovětské době žil taktéž v Novorossijsku a pracoval jako zámečník. Koncem roku 1937 byl zatčen. Popraven 11. února 1938 ve věku 47 let.

АЛЕКСАНДР ЖЕНИШЕК
Родился в 1894 году в Саратовской губернии Российской империи. По национальности был чехом. В советское время жил в городе Рубцовск Алтайского края и работал в педагогическом техникуме. 6 июля 1938 года был арестован. Расстрелян 15 октября 1938 года в Барнауле в возрасте 44 лет.
ALEKSANDR ŽENÍŠEK
Narodil se v roce 1894 v Saratovské gubernii Ruského impéria. Národnost měl českou. V sovětské době žil ve městě Rubcovsk Altajského kraje a pracoval na pedagogické střední škole. 6. července 1938 byl zatčen. Popraven 15. října 1938 v Barnaulu ve věku 44 let.

АНТОН КЛИМЕШ
Родился в 1873 году в поселении Обржаны недалеко от Брно. После переезда в СССР жил в Ленинграде, работал в артели «Теплохим». 16 февраля 1938 года был арестован. Расстрелян 9 июля 1938 года в Ленинграде в возрасте 64 лет.
ANTONÍN KLIMEŠ
Narodil se v roce 1873 v Obřanech u Brna. Po přesídleni do SSSR žil v Leningradě a pracoval v družstvu Teplochim. 16. února 1938 byl zatčen. Popraven 9. července 1938 v Leningradě ve věku 64 let.

БОГУМИЛ КРАТОХВИЛ
Родился в 1896 году в Пардубицах. После переезда в СССР жил в Москве, работал на мясокомбинате, где был ответственным за закупку скота. 4 марта 1938 года был арестован и обвинен в шпионаже в пользу Чехословакии. 3 июня 1938 года был расстрелян на Бутовском полигоне в возрасте 42 лет.
BOHUMIL KRATOCHVÍL
Narodil se v roce 1896 v Pardubicích. Po přesídleni do SSSR žil v Moskvě a pracoval v masokombinátu, kde odpovídal za nákup dobytka. 14. března 1938 byl zatčen a obviněn ze špionáže ve prospěch Československa. Popraven 3. června 1938 na Butovské střelnici ve věku 42 let.

ВЛАДИСЛАВ НЕЕДЛЫ
Родился в 1883 году в деревне Вшехлапы. После переезда в СССР жил в Томске и работал главным пивоваром на местном пивном заводе. 13 октября 1941 года был арестован и обвинен в контрреволюционной агитации. Расстрелян 10 июня 1942 года в возрасте 58 лет.
VLADISLAV NEJEDLÝ
Narodil se v roce 1883 ve Všechlapech u Nymburka. Po přesídleni do SSSR žil v Tomsku a pracoval jako vedoucí sládek v místním pivovaru. 13. října 1941 byl zatčen a obviněn z kontrarevoluční agitace. Popraven 10. června 1942 ve věku 58 let.

АНТОН ПАВЛАС
Родился в 1895 году в селе Чехоград Таврической губернии Российской империи. Там же жил, был крестьянином. В декабре 1930 года был арестован и приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Наказание отбывал на Соловецких островах, где ему 14 октября 1937 года было предъявлено новое обвинение. Расстрелян 1 ноября 1937 года в Сандармохе в возрасте 42 лет.
ANTONÍN PAVLAS
Narodil se v roce 1895 v obci Čechohrad Tauridské gubernie Ruského impéria. V sovětské době žil a pracoval tamtéž jako rolník. V prosinci 1930 byl zatčen a odsouzen k k deseti letům v nápravně pracovním táboře. Trest si odpykával na Soloveckém souostroví, kde proti němu bylo 14. října 1937 vzneseno nové obvinění. Popraven 1. listopadu 1937 ve věku 42 let.

ИВАН ШВАРЦ
Родился в 1894 в Иркутской губернии Российской империи. По национальности был чехом. Жил в городе Слюдянка Иркутской области, работал сапожником. 6 мая 1937 года был арестован. Расстрелян 7 августа 1937 года в возрасте 43 лет.
IVAN ŠVARC
Narodil se v roce 1894 v Irkutské gubernii Ruského impéria. Národnost měl českou. Žil ve městě Sljuďanka Irkutské oblasti a pracoval jako švec. 6. května 1937 byl zatčen. Popraven 7. srpna 1937 ve věku 43 let.

СТАНИСЛАВ СЕМРАД
Родился в 1893 году в Киевской губернии Российской империи. По национальности был чехом. В советское время жил в Куйбышеве и работал служащим. 24 января 1938 года был арестован и обвинен в шпионаже. Расстрелян 19 марта 1938 года в Москве в возрасте 44 лет.
STANISLAV SEMRÁD
Narodil se v roce 1893 v Kyjevské gubernii Ruského impéria. Národnost měl českou. V sovětské době žil v Kujbyševu a pracoval jako úředník. 24. ledna 1938 byl zatčen a obviněn ze špionáže. Popraven 19. března 1938 v Moskvě ve věku 44 let.

БОРИС ПРОХАСКА
Родился в 1908 году в Красноярском уезде Енисейской губернии Российской империи. По национальности был чехом. Имел высшее образование. В советское время жил в Москве и работал в Наркомате местной промышленности РСФСР. 6 ноября 1936 года был арестован и обвинен в подготовке терактов. Расстрелян 16 августа 1937 года в Москве в возрасте 28 лет.
BORIS PROCHÁZKA
Narodil se v roce 1908 v Krasnojarském újezdu Jenisejské gubernie Ruského impéria. Národnost měl českou. Získal vysokoškolské vzdělání. V sovětské době žil v Moskvě a pracoval v Lidovém komisariátu místního průmyslu RSFSR. 6. listopadu 1936 byl zatčen a obviněn z přípravy teroristických útoků. Popraven 16. srpna 1937 v Moskvě ve věku 28 let.

ФРАНЦ РОГЛИНИ
Родился в 1895 году в чешских землях. После переезда в СССР жил в Житомире и работал инспектором пожарного дела. Был гражданином Чехословакии. 15 апреля 1925 года был арестован и обвинен в шпионаже. Расстрелян 21 августа 1925 года в Москве в возрасте 30 лет.
FRANTIŠEK ROHLÍNEK
Narodil se v roce 1895 v Čechách. Po přesídlení do SSSR žil v Žytomyru a pracoval jako inspektor požární ochrany. Byl občanem Československa. 15. dubna 1925 byl zatčen a obviněn ze špionáže. Popraven 21. srpna 1925 v Moskvě ve věku 30 let.

АНДРЕЙ ХОРВАТ
Родился в 1891 году на территории Австро-Венгрии. По национальности был чехом. После переезда в СССР жил и работал в колхозе деревне Новоселки в Московской области. 25 апреля 1937 года был арестован и обвинен в участии в контрреволюционной организации. Расстрелян 21 июня 1937 года в возрасте 46 лет.
ONDŘEJ CHARVÁT
Narodil se v roce 1891 v Rakousko-Uhersku. Národnost měl českou. Po přesídlení do SSSR žil ve vesnici Novoselky v Moskevské oblasti a pracoval v kolchozu. 25. dubna 1937 byl zatčen a obviněn z členství v kontrarevoluční organizaci. Popraven 21. června 1937 ve věku 46 let.

ФРАНЦ ЩЕПАНЮК
Родился в 1894 году на территории Восточной Галиции. По национальности был чехом. В советское время жил в Москве, был рабочим на колбасной фабрике № 2. 15 марта 1938 года был арестован и обвинен в принадлежности к польской контрреволюционной организации. Расстрелян 4 июня 1938 года в Москве в возрасте 43 лет.
FRANTIŠEK ŠTĚPÁNEK
Narodil se v roce 1894 ve východní Haliči. Národnost měl českou. V sovětské době žil v Moskvě a pracoval jako dělník v továrně na výrobu klobás č. 2. 15. března 1938 byl zatčen a obviněn z členství v polské kontrarevoluční organizaci. Popraven 4. června v1938 v Moskvě ve věku 43 let.

МАКСИМИЛЯН НЫКЛЬ
Родился в 1897 году на территории Австро-Венгрии. По национальности был чехом. После переезда в СССР жил в районе Поволжья и работал председателем сельпо. В октябре 1938 года был арестован, а позже расстрелян. Точная дата расстрела неизвестна.
MAXIMILIÁN NYKL
Narodil se v roce 1897 v Rakousko-Uhersku. Národnost měl českou. Po přesídlení do SSSR žil v Povolží a pracoval jako předseda vesnického spotřebního družstva. V říjnu 1938 byl zatčen a později popraven. Přesné datum popravy není známo.

ИОСИФ КОВАЧ
Родился в 1905 году на территории Австро-Венгрии. По национальности был чехом. После переезда в СССР жил в Нижнем Тагиле и работал столяром. 23 декабря 1937 года был арестован. Расстрелян 11 февраля 1938 года в возрасте 32 лет.
JOSEF KOVÁČ
Narodil se v roce 1905 v Rakousko-Uhersku. Národnost měl českou. Po přesídlení do SSSR žil ve městě Nižnij Tagil a pracoval jako truhlář. 23. prosince 1937 byl zatčen. Popraven 11. února ve věku 32 let.

МЕЛАН ГОРА
Родился в 1884 году в чешских землях. После переезда в СССР 15 ноября 1937 года был арестован; до этого работал врачом в БАМлаге на станции Ксеньевская Амурской железной дороги. Расстрелян 2 декабря того же года в возрасте 53 лет.
MILAN HORA
Narodil se v roce 1884 v Čechách. 15. listopadu 1937 byl zatčen; předtím pracoval jako lékař v Bajkalsko-Amurském nápravně pracovním táboře na stanici Ksenjevská Amurské dráhy. 2. prosince 1937 byl popraven ve věku 53 let.

ВЛАДИМИР ВИТТ
Родился в 1897 году в городе Порхов Псковской губернии Российской империи. По национальности был чехом. В советское время по-прежнему жил в Порхове и работал на овчинном заводе. 23 февраля 1938 года был арестован и обвинен в антисоветской агитации. Расстрелян 25 марта 1938 года в Ленинграде в возрасте 40 лет.
VLADIMÍR VÍT
Narodil se v roce 1897 ve městě Porchov Pskovské gubernie Ruského impéria. Národnost měl českou. V sovětské době žil tamtéž v Porchově a pracoval v kožařském závodě. 23. února 1938 byl zatčen a obviněn z protisovětské agitace. Popraven 25. března 1938 v Leningradě ve věku 40 let.

ФРАНЦ ЕЛЕНЕК
Родился в 1869 году в чешском городе Новы-Быджов. После переезда в СССР жил в Петропавловске-Камчатском и работал в местном совхозе. 8 сентября 1937 года был арестован и обвинен в шпионаже. Расстрелян 26 августа 1938 года в возрасте 69 лет.
FRANTIŠEK JELÍNEK
Narodil se v roce 1869 v Novém Bydžově. V SSSR žil v Petropavlovsku Kamčatském a pracoval v místním sovchozu. 8. září 1937 byl zatčen a obviněn ze špionáže. Popraven 26. srpna 1938 ve věku 69 let.

ЭДУАРД КОНВАЛИН
Родился в 1892 году в Санкт-Петербурге. По национальности был чехом. В советское время по-прежнему жил в Ленинграде и работал механиком в типографии. В марта 1938 года был арестован и обвинен в шпионаже, а позже расстрелян. Точная дата расстрела неизвестна.

КАРЛ ДЫМЛЕР
Родился в 1893 году в чешских землях. После переезда в СССР жил в Башкирской АССР и работал технологом на Красноусольском стеклозаводе. 19 июня 1937 года был арестован и обвинен в подготовке вооруженного восстания против советской власти. Расстрелян 28 декабря 1937 года в возрасте 44 лет.

ИОСИФ ГАУБЕРТ
Родился в 1891 году в Праге. После переезда в СССР жил в Хабаровске и работал механиком. Принял советское гражданство. 4 июля 1938 года был арестован и обвинен в шпионаже. Расстрелян 10 августа 1938 года в возрасте 47 лет.

МАРИЯ ДЛОУГА
Родилась в 1892 году в украинском городе Житомир. По национальности была чешкой. В советские годы жила в Карелии, где и была в ноябре 1937 года арестована. Расстреляна 9 декабря 1937 года в Сандармохе в возрасте 45 лет.
MARIE DLOUHÁ
Narodila se v roce 1892 v ukrajinském Žytomyru a později žila v Karélii. Zatčena byla v listopadu 1937 a 9. prosince 1937 byla popravena v Sandarmochu ve věku 45 let.

МАРИЯ МОТЫЧКОВА
Родилась в 1886 году в чешской деревне Кунчице. После переезда в СССР жила в городе Алматы. В сентябре 1942 года была арестована, а 23 декабря того же года приговорена к расстрелу. Точная дата расстрела неизвестна.
MARIE MOTYČKOVÁ
Narodila se jako Češka roku 1886 v obci Kunčice v Královéhradeckém kraji. Později žila v Almatě v Kazašské SSR. Zatčena byla v září 1942 a 23. prosince 1942 byla odsouzena k trestu smrti; přesné datum výkonu trestu není známo.

БАРБОРА СОЙКОВА
Родилась в 1889 году в украинской деревне Марьяновка. По национальности была чешкой. В советское время жила в Пермской области и была домохозяйкой. В декабре 1937 года была арестована. Расстреляна 15 февраля 1938 года в возрасте 49 лет.
BARBORA SOJKOVÁ
Narodila se roku 1889 jako Češka v Marjanovce na Ukrajině, později žila v Permské oblasti jako žena v domácnosti. Zatčena byla v prosinci 1937 a popravena byla 15. února 1938 ve věku 49 let.

ГЕРТРУДА АРОСЕВА
Родилась в 1909 году в Праге. В 1930-ые годы переехала в СССР и вместе с мужем жила в Москве. В январе 1937 года была арестована и обвинена в шпионаже и участии в террористической организации. Расстреляна 2 декабря 1937 года в Москве.
GERTRUDA AROSEVOVÁ
Narozena v roce 1909 v Praze, ve 30. letech žila se svým mužem v Moskvě. Zatčena v lednu 1937 a obviněna za špionáž a účast v teroristické organizaci. 2. prosince 1937 v Moskvě popravena.

АННА РАУДЗЕПОВА
Родилась в 1888 году в Праге, после переезда в СССР работала учительницей в одной из школ Ярославской обасти. В январе 1938 года была арестована. Расстреляна 23 февраля 1938 года.
ANNA RAUDZEPOVÁ
Narodila se roku 1888 v Praze, později pracovala jako učitelka v Jaroslavské oblasti v Sovětském svazu. Zatčena byla v lednu 1938 a popravena byla 23. února 1938.

РОЗАЛИЯ НИКОЛАЕВСКА
Родилась в 1897 году в г. Тухловице. После переезда в ССР жила в Хабаровске и работала в радиошколе. Была арестована в феврале 1937 года и расстреляна в Хабаровске 28 мая 1938 года.
ROZÁLIE NIKOLAJEVSKÁ
Narodila se roku 1897 v Tuchlovicích, později žila v Chabarovsku na hranicích Sovětského svazu a Číny a pracovala v radioškole. Zatčena byla v únoru 1937 a popravena byla 28. května 1938 v Chabarovsku.

МАРИЯ МЕЙСТРШИКОВА
Родилась в 1902 году в чешской деревне Поповице. Комиссия НКВД и Прокурора СССР приговорила ее к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 10 апреля 1938 года в Киеве.
MARIE MEJSTŘÍKOVÁ
narozena v roce 1902 v Popovicích v českých zemích. Komisí NKVD a Prokurátora SSSR odsouzena k trestu smrti a 10. dubna 1938 zastřelena v Kyjevě.