Returning the names 2022

October 30, 2022 | Returning the Names

Every year, on October 29, on the eve of the Russian Day of Memory of Victims of Political Repression, we commemorate the names of those who died as a result of Soviet state terror. Among the millions of victims in the USSR are thousands of Czechs or citizens of Czechoslovakia.

This year we gathered in Prague's Újezd at the memorial to the victims of communism and read the names of more than 80 people executed by the Soviet regime, mostly Czechs executed in the USSR during the Great Terror of 1937/38. This year's event was joined by members of the Prague branch of the Feminist Anti-War Resistance, who read out the names of Czech women who were shot during the Great Terror. Many participants also recalled the names of their relatives who fell victim to Soviet terror.

The event „Returning the names“ takes place in parallel in many cities across Russia (http://october29.ru/return-of-the-names/) and its initiator is the Memorial Society. In the Czech Republic we joined the „Returning the names“ for the first time in 2017. We read the names of documented Czech and Czechoslovak victims in the USSR. Our source is the Memorial databases (https://base.memo.ru/) and publications by Prof. Mečislav Borák, which documented cases of roughly 1350 executed Czechs and Czechoslovaks in the USSR,

Below we add a list of 85 executed, whose names were read this year (in Czech and Russian).

ВЕРА ГИЛЕС
Родилась в 1902 году в поселке Софиевка Волынской губернии. По национальности чешка. Жила в деревне Мильтюш Новосибирской области, работала в колхозе имени Маркса. В январе 1938 года была арестована и обвинена в причастности к контрреволюционной диверсионно-повстанческой организации. Расстреляна 3 марта 1938 года в возрасте 35 лет.
VĚRA HILESOVÁ
Narodil see v roce 1902 do české rodiny v obci Sofijevka Volyňské gubernie. Žila ve vesnici Milťuš Novosibirské oblasti, pracovala v kolchozu Karla Marxe. V lednu 1938 byla zatčena a obviněna z členství v kontrarevoluční diverzní povstalecké organizaci. Popravena 3. března 1938 ve věku 35 let.

VÁCLAV BUCH
Narodil se roku 1904 ve vesnici Sobědruhy. Přestěhoval se do SSSR, kde pracoval jako zootechnik v kolchozu Reflektor v Saratovské oblasti. V březnu 1938 byl zatčen a obviněn ze spolupráce s německou rozvědkou. Popraven 7. října 1938 ve věku 34 let.

FRANTIŠEK VÍT
Narodil se roku 1894 v Praze, později žil ve Smolenské oblasti SSSR a živil se jako dělník. Začátkem listopadu 1937 byl zatčen a krátce nato, 25. listopadu 1937 popraven ve věku 43 let.

JOSEF ŽIŽKA
Narodil se roku 1890 jako Čech ve Vilenské gubernii. Později žil v Krasnojarském kraji ve městě Kansk. V prosinci 1937 byl zatčen a 20. ledna 1938 popraven v Kansku ve věku 47 let.

IGNÁC PETRUK
Narodil se v roce 1898 v českých zemích a žil v Moskvě. Byl členem komunistické strany a pracoval Mosstrojkanalizaciji, firmě, která v Moskvě stavěla kanalizaci. V březnu 1938 byl zatčen a obviněn ze špionáže pro Československo. Byl zastřelen 13. srpna 1938 v Moskvě ve věku 40 let.

ЙОЗЕФ ПИХА
Родился в 1896 году в деревне Пистина в Южной Чехии, после переезда в СССР жил в Мелитопольском районе УССР. Работал машинистом. В июне 1931 года был арестован, обвинен в антисоветской деятельности и шпионаже и приговорен к расстрелу с заменой на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Наказание отбывал на Соловках, где ему в октябре 1937 года было предъявлено второе обвинение. Расстрелян 1 ноября 1937 года в Сандармохе в возрасте 41 года.
JOSEF PÝCHA
Narodil se v roce 1896 ve vesnici Pístina v českých zemích, poté žil v Melitopolském rajonu Ukrajinské SSR. Pracoval jako strojvedoucí. V červnu 1931 byl zatčen a odsouzen k smrti zastřelením za protisovětskou činnost. Rozsudek smrti mu však nakonec byl změněn na 10 let nápravně-pracovního tábora. Svůj trest si odpykával na Soloveckých ostrovech, kde byl znovu zatčen v říjnu 1937. 1. listopadu 1937 byl Josef Pýcha zastřelen v Sandarmochu ve věku 41 let.

ŠTĚPÁN ŠTOL
Narodil se jako Čech ve vesnici Voskresenskoje v Kubanské oblasti v roce 1909. Žil v sovchoze Matvějevskij v Krasnodarském kraji a zde také pracoval jako truhlář. V březnu 1938 byl zatčen a obviněn z účasti v německé kontrarevoluční organizaci. Dne 31. října 1938 byl zastřelen ve věku 29 let.

ИОСИФ ЦИММЕРМАН
Родился в 1885 году в Новороссийске. По национальности был чехом. Работал слесарем. В 1927 году был арестован, обвинен в шпионаже и контрреволюционной агитации и приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. В октябре 1937 года ему предъявлено новое обвинение. Расстрелян 27 ноября 1937 года в возрасте 52 лет.
JOSEF ZIMMERMAN
Narodil se roku 1885 jako Čech v ruském Novorosijsku. Pracoval jako zámečník a v roce 1927 byl obviněn ze špionáže, ukrývání přeběhlíků ze zahraničí a kontrarevoluční agitaci a byl odsouzen k pěti letem vězení. V říjnu 1937 byl zatčen znovu. Popraven byl 27. listopadu 1937 ve věku 52 let.

ФРАНЦ ЯНЧИШИН
Родился в 1894 году в городе Прешов на территории Австро-Венгрии. По национальности был чехом. Переехав жить в советскую Россию, работал заместителем директора магазина на станции Реутово Московской области. Был арестован 21 января 1938 года и обвинен в нелегальном переходе границы из Латвии и шпионаже в пользу Голландии. Расстрелян 3 июня 1938 года в Москве в возрасте 44 лет.
FRANTIŠEK JANČIŠIN
Narodil se v roce 1894 v Prešově (Rakousko-Uhersko). Národnost měl českou. Přesídlil do sovětského Ruska a pracoval jako náměstek vedoucího obchodu na stanici Reutovo Moskevské oblasti. 21. ledna 1938 byl zatčen a obviněn z ilegálního překročení hranice z Lotyšska a ze špionáže ve prospěch Holandska. Popraven 3. června 1938 v Moskvě ve věku 44 let.

АННА СЕМЬЯНОВА
Родилась в 1891 году в Волынской губернии, позже жила в деревне Сосновка Новосибирской области и работала в колхозе «Крестьянин». По национальности была чешкой. Была арестована 22 января 1938 года и обвинена в причастности к контрреволюционной организации. Расстреляна 3 марта 1938 года в возрасте 46 лет.
ANNA SEMJANOVÁ
Narodila se v roce 1891 ve Volyňské gubernii, později žila ve vesnici Sosnovka Novosibirské oblasti a pracovala v kolchozu Kresťjanin (Rolník). Národnost měla českou. 22. ledna 1938 byla zatčena a obviněna z členství v kontrarevoluční organizaci. Popravena 3. března 1938 ve věku 46 let.

ЛЮДМИЛА ЦВИНГЕР
Родилась в 1916 году на территории Австро-Венгрии. По национальности была чешкой. Жила в Вене, состояла в коммунистической партии Австрии. Была арестована 8 июля 1949 года и обвинена в шпионаже. Расстреляна в Москве 28 августа 1950 года в возрасте 34 лет.
LJUDMILA CVINGEROVÁ
Narodila se v roce 1916 v Rakousko-Uhersku. Národnost měla českou. Žila ve Vídni, byla členkou komunistické strany Rakouska. 8. července 1949 byla zatčena a obviněna ze špionáže. Popravena v Moskvě 28. srpna 1950 ve věku 34 let.

АЛОИС ЯНИК
Родился в 1895 году в городе Брно, по национальности был чехом. После переезда в СССР принял советское гражданство и жил в городе Петропавловск-Камчатский, где работал столяром. Был арестован 15 сентября 1937 года и обвинен в шпионаже. Расстрелян 20 мая 1938 года в возрасте 42 лет.
ALOIS JANÍK
Narodil se do české rodiny v roce 1895 v Brně. Přesídlil do SSSR, přijal sovětské občanství a žil ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij, kde pracoval jako truhlář. 15. září 1937 byl zatčen a obviněn ze špionáže. Popraven 20. května 1938 ve věku 42 let.

ВЛАДИСЛАВ СИТТА
Родился в 1909 году в деревне Постржелмов на территории Моравии. По национальности был чехом. Жил в городе Каменск-Уральский Челябинской области СССР и работал токарем на алюминиевом заводе. Был арестован 2 января 1938 года и расстрелян 15 апреля того же года в возрасте 28 лет.
VLADISLAV SITTA
Narodil se v roce 1909 v Postřelmově na Moravě. Národnost měl českou. Žil ve městě Kamensk-Uralskij Čeljabinské oblasti SSSR a pracoval jako soustružník v hliníkové huti. Zatčen 2. ledna 1938 a popraven 15. dubna téhož roku. Bylo mu 28 let.

ЯН РЕМЕШ
Родился в 1890 году в чешских землях. По национальности был чехом. Позже жил в городе Славгород Алтайского края, был членом промартели имени Куйбышева. Был арестован 14 апреля 1938 года и обвинен в шпионаже. Расстрелян 20 ноября 1938 года в Барнауле в возрасте 48 лет.
JAN REMEŠ
Narodil se v roce 1890 v Čechách a národnost měl českou. Žil ve městě Slavgorod Altajského kraje SSSR a byl členem průmyslového výrobního družstva V.V.Kujbyševa. Byl zatčen 14. dubna 1938 a obviněn ze špionáže. Popraven 20. listopadu 1938 ve věku 48 let.

ЕВГЕНИЙ РОЙШТЕЙНСКИЙ
Родился в 1899 году в Подольской губернии, по национальности был чехом. Жил в Омске и работал на железной дороге. Был арестован 14 августа 1937 года. Расстрелян 15 сентября 1937 года в Омске в возрасте 38 лет.
JEVGENIJ ROJŠTEJNSKÝ
Narodil se v roce 1899 v Podolské gubernii, národnost měl českou. Žil v Omsku a pracoval u dráhy. Zatčen 14. srpna 1937. Popraven 15. září 1937 v Omsku ve věku 38 let.

ЮЛИАН МАСНИК
Родился на территории Австро-Венгрии. По национальности был чехом. Состоял в коммунистической партии Чехословакии, позже принял советское гражданство. Жил в Иркутской области и работал плотником на заводе. Был арестован 18 ноября 1937 года и обвинен в измене родине. Расстрелян 15 августа 1938 года в Иркутске.
JULIAN MASNÍK
Narodil se v Rakousko-Uhersku, národnost měl českou. Vstoupil do komunistické strany Československa, později přijal sovětské občanství. Žil v Irkutské oblasti a pracoval jako tesař v závodě. 18. listopadu 1937 byl zatčen a obviněn z vlastizrady. Popraven 15. srpna 1938 v Irkutsku.

ВОЦЛАВ КРЖЕСИН
Родился в 1904 году в Волынской губернии. По национальности был чехом. Получил высшее образование. Жил в городе Златоуст Челябинской области и работал механиком. Был арестован 28 августа 1937 года и обвинен в шпионаже. Расстрелян 13 ноября 1937 года в возрасте 33 лет.
VÁCLAV KŘESIN
Narodil se v roce 1904 ve Volyňské gubernii. Národnost měl českou. Získal vysokoškolské vzdělání. Žil ve městě Zlatoust Čeljabinské oblasti a pracoval jako mechanik. Byl zatčen 28. srpna 1937 a obviněn ze špionáže. Popraven 13. listopadu 1937 ve věku 33 let.

ИОСИФ КАСАТИК
Родился в 1883 году в чешских землях. Жил в Самаре (Куйбышеве) и работал машинистом. Был арестован 5 сентября 1937 года и расстрелян 10 марта 1938 года в возрасте 55 лет.
JOSEF KOSATÍK
Narodil se v roce 1883 v Čechách. Žil ve městě Samara (Kujbyšev) a pracoval jako strojvedoucí. Byl zatčen 5. září 1937 a popraven 10. března 1938 ve věku 55 let.

УЛЬРИХ ГОЛУБ
Родился в 1902 году в чешском городе Всетин, позже жил в городе Ярцево Смоленской области СССР. Работал кровельщиком. Был арестован 17 ноября 1937 года и расстрелян через десять дней, 27 ноября 1937 года, в возрасте 35 лет.
ULRICH (OLDŘICH) HOLUB
Narodil se v roce 1902 ve Vsetíně. Žil ve městě Jarcevo Smolenské oblasti SSSR. Pracoval jako pokrývač. Byl zatčen 17. listopadu 1937 a po deseti dnech, 27. listopadu 1937, popraven ve věku 35 let.

ЯРОСЛАВ ГОЛЬПУХ
Родился в 1909 году в чешском поселении Чуранда на территории Киевской губернии. По национальности был чехом. В советское время жил в Нижнем Тагиле и работал слесарем на заводе. Был арестован 16 декабря 1937 года. Расстрелян 8 февраля 1938 года в возрасте 28 лет.
JAROSLAV HOLPUCH
Narodil se v roce 1909 v české osadě Čuranda v Kyjevské gubernii. V sovětské době žil ve městě Nižnij Tagil a pracoval jako zámečník v závodě. Zatčen 16. prosince 1937. Popraven 8. února 1938 ve věku 28 let.

ЯРОСЛАВ ЗБУЗЕК
Родился в 1889 году в чешских землях, позже жил в советском городе Ульяновск и работал на моторном заводе. Был арестован 8 июня 1938 года и обвинен в антисоветской агитации и шпионаже. Расстрелян 2 октября 1938 года в возрасте 48 лет.
JAROSLAV ZBUZEK
Narodil se v roce 1889 v Čechách. Žil v sovětském městě Uljanovsk a pracoval v motorovém závodě. 8. června 1938 byl zatčen a obviněn z protisovětské agitace a špionáže. Popraven 2. října 1938 ve věku 48 let.

АЛЕКСАНДР ЕДЛИЧКО
Родился в 1884 году на хуторе Средний Дукмасов в Краснодарском крае. По национальности был чехом. В 1930 году был раскулачен и вместе с семьей выслан в Пермскую область. 21 февраля 1938 года был арестован и обвинен в шпионаже. Расстрелян 29 октября 1938 года в возрасте 54 лет.
ALEXANDR JEDLIČKA
Narodil se v roce 1884 na samotě Srednij Dukmasov v Krasnodarském kraji. Národnost měl českou. V roce 1930 byl jako kulak deportován i s rodinou do Permské oblasti. 21. února 1938 vyl zatčen a obviněn ze špionáže. Popraven 29. října 1938 ve věku 54 let.

ИВАН МАТАЛЬ
Родился в 1893 году в чешских землях, позже жил в Винницкой области. В 1935 году был арестован и обвинен в контрреволюционной агитации. Расстрелян 10 августа 1938 года в возрасте 45 лет.
IVAN MATAL
Narodil se v roce 1893 v Čechách, později žil ve Vinnické oblasti SSSR. V roce 1935 byl zatčen a obviněn z kontrarevoluční agitace. Popraven 10. srpna 1938 ve věku 45 let.

АЛЕКСАНДР ФИАЛА
Родился в 1892 году в Волынской губернии в селе Семидубы. По национальности был чехом. В советское время жил в Москве. 1 апреля 1938 года был арестован и обвинен в шпионаже в пользу Германии. Расстрелян 1 июля 1938 года на Бутовском полигоне в возрасте 45 лет.
ALEXANDR FIALA
Narodil se v roce 1892 ve vesnici Semiduby Volyňské gubernie. Národnost měl českou. V sovětské době žil v Moskvě. 1. dubna 1938 byl zatčen a obviněn ze špionáže ve prospěch Německa. Popraven 1. července 1938 na Butovské střelnici ve věku 45 let.

КАРЛ ЮН
Родился в 1894 году на территории Австро-Венгрии, по национальности был чехом. В советские годы жил в городе Славгород Алтайского края и работал в мастерской на зернозаготовительном пункте «Заготзерно». Был арестован 22 марта 1938 года и расстрелян 20 октября того же года в возрасте 44 лет.
KAREL JUN
Narodil se v roce 1894 v Rakousko-Uhersku. Národnost měl českou. V sovětské době žil ve městě Slavgorod Altajského kraje a pracoval v obilné sýpce Zagotzerno. 22. března 1938 byl zatčen a 20. října téhož roku popraven ve věku 44 let.

ИОСИФ ТАУШЕК
Родился в 1895 году в Праге. Переехав в СССР, жил в Нижнем Тагиле и работал сапожником. 17 декабря 1937 года был арестован и обвинен в шпионаже. Расстрелян 15 января 1938 года в возрасте 42 лет.
JOSEF TAUŠEK
Narodil se v roce 1895 v Praze. V SSSR žil ve městě Nižnij Tagil, kde pracoval jako švec. 17. prosince 1937 1938 byl zatčen a obviněn ze špionáže. Popraven 15. ledna 1938 ve věku 42 let.

ЭДУАРД ПОГОРЖЕЛЫЙ
Родился в 1880 году на территории Таврической губернии Российской империи. По национальности был чехом. В советское время жил в городе Калачинске Омской области и работал завхозом в районной больнице. 30 августа 1937 года был арестован и обвинен в антисоветской агитации. 19 ноября 1937 года был расстрелян в возрасте 57 лет.
EDUARD POHOŘEL
Narodil se v roce 1880 v Tauridské gubernii Ruského impéria. Národnost měl českou. V sovětské době žil v Kalačinsku Omské oblasti a pracoval jako správce okresní nemocnice. 30. srpna 1937 byl zatčen a obviněn z protisovětské agitace. Popraven 19. listopadu ve věku 57 let.

ВАСИЛИЙ МЕЛЬЧОХ
Родился в 1878 году на территории Волынской губернии. По национальности был чехом. В советское время жил в селе Дятлово Новосибирской области и работал в колхозе «Волна революции». 15 декабря 1937 года был арестован. Расстрелян 28 января 1938 года в возрасте 59 лет.
VASILIJ MLČOCH
Narodil se v roce 1878 ve Volyňské gubernii. Národnost měl českou. V sovětské době žil ve vesnici Ďatlovo Novosibirské oblasti, pracoval v kolchozu Vlna revoluce. 15. prosince 1937 byl zatčen. Popraven 28. ledna 1938 ve věku 59 let.

ЯРОПОЛК ДУФЕК
Родился в 1874 году на территории Австро-Венгрии. По национальности был чехом. В советское время жил и работал в Славгородском районе Алтайского края. Первый раз был арестован 13 марта 1936 года и приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. 17 декабря 1937 года ему было предъявлено новое обвинение, на этот раз в членстве в контрреволюционной немецкой организации. Расстрелян 10 февраля 1938 года в возрасте 63 лет.
JAROPOLK DUFEK
Narodil se v roce 1874 v Rakousko-Uhersku. Národnost měl českou. V sovětské době žil a pracoval v Slavgorodském okrese Altajského kraje. Poprvé byl zatčen 13. března 1936 a odsouzen k trestu pěti let v nápravně pracovním táboře. 17. prosince 1937 bylo proti němu vzneseno nové obvinění, a to z členství v kontrarevoluční německé organizaci. Popraven 10. února 1938 ve věku 63 let.

ТИМОФЕЙ ДАУБЕК
Родился в 1890 году в чешских землях. В советское время жил в Челябинске и работал в магазине № 5. 27 февраля 1938 года был арестован и обвинен в шпионаже. Расстрелян 25 июля 1938 года в возрасте 48 лет.
TOMÁŠ (TIMOFEJ) DOUBEK
Narodil se v roce 1890 v Čechách. V sovětské době žil v Čeljabinsku, pracoval v prodejně č. 5. 27. února 1938 byl zatčen a obviněn ze špionáže. Popraven 25. července 1938 ve věku 48 let.

ОСИП ШВЕЙДА
Родился в 1908 году в Волынской губернии. По национальности был чехом. В советское время жил в селе Тайменка Новосибирской области, был председателем колхоза имени Куйбышева. 22 января 1938 года был арестован и обвинен в причастности к контрреволюционной организации. Расстрелян 3 марта 1938 года в возрасте 29 лет.
OSIP ŠVEJDA
Narodil se v roce 1908 ve Volyňské gubernii. Národnost měl českou. V sovětské době žil ve vesnici Tajmenka Novosibirské oblasti a byl předsedou kolchozu V.V.Kujbyševa. 22. ledna 1938 byl zatčen a obviněn z členství v kontrarevoluční organizaci. Popraven 3. března 1938 ve věku 29 let.

ЛЕОНИД ФРЧЕК
Родился в 1904 году в Варшавской губернии Российской империи. По национальности был чехом. В советские годы жил в Москве и работал переводчиком с французского языка для журнала «Медицинская паразитология и паразитарные болезни». 17 марта 1938 года был арестован и обвинен в шпионаже в пользу Италии. 7 июня 1938 года был расстрелян в возрасте 34 лет.
LEONID FRČEK
Narodil se v roce 1904 ve Varšavské gubernii Ruského impéria. Národnost měl českou. V sovětské době žil v Moskvě a pracoval jako překladatel z francouzského jazyka pro časopis Lékařská parazitologie a parazitární onemocnění. 17. března 1938 byl zatčen a obviněn ze špionáže ve prospěch Itálie. Popraven 7. června 1938 ve věku 34 let.

ИОСИФ ЧЕХ
Родился в 1903 году в Новороссийске. По национальности был чехом. Работал строителем на Новороссийском цементном заводе «Пролетарий». 18 марта 1938 года был арестован и обвинен в участии в немецкой фашистсткой организации. Расстрелян 1 ноября 1938 года в возрасте 35 лет.
JOSEF ČECH
Narodil se v roce 1903 v Novorossijsku, národnost měl českou. Pracoval jako stavební dělník v Novorossijské cementárně Proletarij. 18. března 1938 byl zatčen a obviněn z členství v německé fašistické organizaci. Popraven 1. listopadu 1938 ve věku 35 let.

ЭДУАРД ШТЕФАНИК
Родился в 1876 году на территории Австрии. По национальности был чехом. Переехав в СССР, жил в городе Боровичи Новгородской области СССР, где работал руководителем духового оркестра в средней школе. 14 марта 1938 года был арестован. Расстрелян 28 июня 1938 года в Ленинграде в возрасте 61 года.
EDVARD ŠTEFANÍK
Narodil se v roce 1876 v Rakousku, národnost měl českou. V SSSR žil ve městě Boroviči Novgorodské oblasti, kde pracoval jako kapelník dechovky na střední škole. 14. března 1938 byl zatčen a 31. srpna téhož roku popraven v Leningradě ve věku 61 let.

ВИКТОР СТРАТИЛЬ
Родился в 1892 году в Оломоуце. Переехав в СССР, жил в городе Никольск-Уссурийский Приморского края СССР, работал техническим директором машинно-тракторной мастерской. Имел советское гражданство. 22 февраля 1933 года был арестован. Расстрелян 31 августа 1933 года в Хабаровске в возрасте 40 лет.
VIKTOR STRATIL
Narodil se v roce 1892 v Olomouci. V SSSR žil ve městě Nikolsk-Ussurijskij Přímořského kraje, pracoval jako technický ředitel strojní a traktorové stanice. Měl sovětské občanství. 22. února 1933 byl zatčen a 31. srpna téhož roku popraven v Chabarovsku ve věku 40 let.

АНТОН РОД
Родился в 1899 году в деревне Квасетице в чешских землях. Жил и работал в Праге, состоял в коммунистической партии Чехословакии. При невыясненных обстоятельствах оказался в СССР, где 3 марта 1922 года был арестован и обвинен в военном шпионаже. 30 сентября 1922 года был расстрелян в Москве в возрасте 23 лет. Захоронен на территории Яузской больницы.
ANTONÍN ROD
Narodil se v roce 1899 v Kvaseticích u Klatov. Žil a pracoval v Praze, byl členem komunistické strany Československa. Za nejasných okolností se dostal do SSSR, kde byl 3. března 1922 zatčen a obviněn z vojenské špionáže. Popraven 30ю září 1922 v Moskvě ve věku 23 let. Pohřben na území Jauzské nemocnice.

ИОСИФ ПОГОРСКИЙ
Родился в 1878 году, по национальности был чехом. В советское время жил в городе Актюбинск (Актобе) в Казахской ССР. В 1936 году был арестован и обвинен в принадлежности к контрреволюционной организации. 8 мая 1938 года был расстрелян в возрасте 59 лет.
JOSEF POHORSKÝ
Narodil se v roce 1878, národnost měl českou. V sovětské době žil ve městě Akťubinsk (dnes Aktobe) Kazašské SSR. V roce 1936 byl zatčen a obviněn z členství v kontrarevoluční organizaci. Popraven 8. května 1938 ve věku 59 let.

АЛЕКСАНДР РЕЗЕК
Родился в 1892 году в деревне Софиевка Волынской губернии. В советское время жил в деревне Мильтюш Новосибирской области и работал в колхозе. 20 января 1938 года был арестован и обвинен в причастности к контрреволюционной организации. Расстрелян 3 марта 1938 года в возрасте 45 лет.
ALEXANDR REZEK
Narodil se v roce 1892 ve vesnici Sofijevka Volyňské gubernie. V sovětské době žil ve vesnici Milťuš Novosibirské oblasti a pracoval v kolchozu. 20. ledna 1938 byl zatčen a obviněn z členství v kontrarevoluční organizaci. Popraven 3. března 1938 ve věku 45 let.

ИОСИФ МУШУТА
Родился в 1912 году в городе Ружомберк (на территории нынешней Словакии). По национальности был чехом. Переехав в СССР, жил в Нижнем Тагиле и работал в вагоносборочном цеху «Уралвагонзавода». 13 декабря 1937 года был арестован и обвинен в шпионаже. Расстрелян 8 февраля 1938 года в возрасте 25 лет.
JOSEF MUŠUTA
Narodil se v roce 1912 v slovenském Ružomberku. Národnost měl českou. V SSSR žil ve městě Nižnij Tagil a pracoval v montážní dílně Uralského závodu na výrobu vagónů. 13. prosince byl zatčen a obviněn ze špionáže. Popraven 8. února 1938 ve věku 25 let.

СТЕПАН НИДЛ
Родился в 1914 году в деревне Тешебс Кубанской области Российской империи. По национальности был чехом. В советское время был принудительно сослан в поселок Намеченный Томской области. Был членом сельхозартели. 16 февраля 1938 года был арестован и обвинен в участии в контрреволюционной организации. Расстрелян 27 октября 1938 года в возрасте 24 лет.
ŠTĚPÁN NÝDL
Narodil se v roce 1914 v české osadě Těšebs Kubánské oblasti Ruského impéria. V sovětské době žil po nucené deportaci na Sibiř v obci Namečennyj Tomské oblasti a pracoval v zemědělském družstvu. 16. února 1938 byl zatčen a obviněn z členství v kontrarevoluční organizaci. Popraven 27. října 1938 ve věku 24 let.

ВИКТОР ПОЛАК
Родился в 1896 году в чешских землях. Получил высшее образование, переехал в СССР. Работал инженером на авиационном заводе, жил в Московской области. Был членом ВКП(б). 18 сентября 1937 года был арестован и обвинен в шпионаже и антисоветской агитации. Расстрелян 8 января 1938 года в возрасте 41 года.
VIKTOR POLÁK
Narodil se v roce 1896 v Čechách. Získal vysokoškolské vzdělání a přesídlil do SSSR. Pracoval jako inženýr v leteckém závodě v Moskevské oblasti. Vstoupil do Všesvazové komunistické strany bolševiků. 18. září 1937 byl zatčen a obviněn ze špionáže a protisovětské agitace. Popraven 8. ledna 1938 ve věku 41 let.

КАРЛ СКЛЕНАРЖ
Родился в 1890 году в Праге. Жил в Алтайском крае СССР в селе Усть-Чарышская Пристань. Работал сапожником. 14 февраля 1938 года был арестован. Расстрелян 19 октября 1938 года в Барнауле в возрасте 47 лет.
KAREL SKLENÁŘ
Narodil se v roce 1890 v Praze. V SSSR žil ve vesnici Usť-Čaryšskaja Pristaň Altajského kraje a pracoval jako švec. 14. února 1938 byl zatčen. Popraven 19. října v Barnaulu ve věku 47 let.

АЛОИС СОММЕР
Родился в 1876 году в чешских землях. После переезда в СССР жил в Свердловской области на станции Талый Ключ и работал машинистом. 12 октября 1937 года был арестован. Расстрелян 9 декабря 1937 года в возрасте 61 года.
ALOIS SOMMER
Narodil se v roce 1876 v Čechách. Po přesídleni do SSSR žil v Sverdlovské oblasti na stanici Talyj Ključ a pracoval jako strojvedoucí. 1. října 1937 byl zatčen. Popraven 9. prosince 1937 ve věku 61 let.

ВЛАДИМИР ЧМЕЛИНСКИЙ
Родился в 1900 году в деревне Глебовка Кубанской области Российской империи. По национальности был чехом. В советское время жил в Москве, учился в автодорожном институте имени Молотова. 12 марта 1938 года был арестован и обвинен в шпионаже в пользу Польши. Расстрелян 7 июня 1938 года на Бутовском полигоне в возрасте 37 лет.
VLADIMÍR ČMELINSKÝ
Narodil se v roce 1990 ve vesnici Glebovka Kubánské oblasti Ruského impéria. Národnost měl českou. V sovětské době žil v Moskvě, studoval na Moskevské automobilní a dopravní vysoké škole V.M.Molotova. 12. března 1938 byl zatčen a obviněn ze špionáže ve prospěch Polska. Popraven 7. června 1938 na Butovské střelnici ve věku 37 let.

ВЯЧЕСЛАВ МАЛИЙ
Родился в 1896 году в Киевской губернии Российской империи. По национальности был чехом. В советское время жил в поселке Суетиха Иркутской области, работал на лесозаводе. 9 июня 1938 года был арестован. Расстрелян 1 ноября 1938 года в Иркутске в возрасте 42 лет.
VJAČESLAV MALÝ
Narodil se v roce 1896 v Kyjevské gubernii Ruského impéria. Národnost měl českou. V sovětské době žil v obci Sujeticha Irkutské oblasti a pracoval v lesním závodě. 9. června 1938 byl zatčen a 1. listopadu téhož roku popraven v Irkutsku ve věku 42 let.

ВАСИЛИЙ РЕПА
Родился в 1895 году в Праге. После переезда в СССР жил в Казани и работал художником на заводе. 26 ноября 1937 года был арестован и обвинен в шпионаже и провокаторстве. Расстрелян 2 февраля 1938 года в Казани в возрасте 42 лет.
VASILIJ (VÁCLAV) ŘEPA
Narodil se v roce 1895 v Praze. Přesídlil do SSSR a žil v Kazani, kde pracoval v závodě jako malíř. 26. listopadu 1937 byl zatčen a obviněn ze špionáže a provokatérství. Popraven 2. února 1938 v Kazani ve věku 42 let.

ИГНАТИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в деревне Змитровка Минской губернии Российской империи. Год рождения неизвестен. По национальности был чехом. В советское время жил в деревне Ковалевщина на территории Минской области БССР, определенной профессии не имел. 13 апреля 1938 года был арестован и обвинен в работе на польскую разведку. Расстрелян 19 октября 1938 года.
IGNATIJ (IGNÁC) ALEKSANDROVIČ
Narodil se ve vesnici Zmitrovka Minské gubernie Ruského impéria. Rok narození není znám. Národnost měl českou. V sovětské době žil ve vesnici Kovalevščina v Minské oblasti Běloruské SSR bez stálého zaměstnání. 13. dubna 1938 vyl zatčen a obviněn ze spolupráce s polskou rozvědkou. Popraven 19. října 1938.

ИВАН БОЖИК
Родился в 1883 году в деревне Калиховщина на территории Люблинской губернии Российской империи. По национальности был чехом. В советское время жил в деревне Мильтюш Новосибирской области и работал в колхозе. 22 января 1938 года был арестован. Расстрелян 3 марта того же года в возрасте 54 лет.
IVAN BOŽÍK
Narodil se v roce 1883 ve vesnici Kalichowszczyzna Lublinské gubernie Ruského impéria. Národnost měl českou. V SSSR žil ve vesnici Milťuši Novosibirské oblasti, kde pracoval v kolchozu. 22 ledna 1938 byl zatčen a 3. března téhož roku popraven ve věku 54 let.

ИОСИФ ГОВОРКО
Родился в 1908 году в деревне Тешебс Кубанской области Российской империи. По национальности был чехом. В 1933 году был вместе с семьей принудительно сослан в Томскую область, где жил в поселке Намеченный и работал в артели. 16 февраля 1938 года был арестован и обвинен в причастности к кулацкой контрреволюционной организации. Расстрелян 27 октября 1938 года в возрасте 30 лет.
JOSEF HOVORKA
Narodil se v roce 1908 v české osadě Těšebs Kubánské oblasti Ruského impéria. V roce 1933 byl deportován s rodinou do Tomské oblasti, kde žil v obci Namečennyj a pracoval v zemědělském družstvu. 16. února 1938 byl zatčen a obviněn z členství v kontrarevoluční organizaci kulaků. Popraven 27. října 1938 ve věku 30 let.

ВЛАДИМИР ГРОМСКИЙ
Родился в 1896 году в чешских землях. Переехав в СССР, принял советское гражданство. Жил в городе Николаевск-на-Амуре. 24 октября 1937 года был арестован и обвинен в измене родине и шпионаже. Расстрелян 22 мая 1938 года в возрасте 42 лет.
VLADIMÍR HROMSKÝ
Narodil se v roce 1896 v Čechách. Po přesídleni do SSSR přijal sovětské občanství. Žil ve městě Nikolajevsk nad Amurem. 24. října 1937 byl zatčen a obviněn z vlastizrady a špionáže. Popraven 22. května 1938 ve věku 42 let.

ИОСИФ ШУБЕРТ
Родился в 1891 году в чешских землях. После переезда в СССР жил в Свердловской области в городе Ревда, работал на местном металлургическом заводе. 16 декабря 1937 года был арестован. Расстрелян 31 января 1938 года в возрасте 46 лет.
JOSEF ŠUBERT
Narodil se v roce 1891 v Čechách. Po přesídleni do SSSR žil ve městě Rovda Sverdlovské oblasti a pracoval v tamější huti. 16. prosince 1937 byl zatčen a 31. ledna 1938 popraven ve věku 46 let.

ЭМИЛЬ ХЛОУПЕК
Родился в 1890 году в чешских землях. После переезда в СССР жил и работал в Томской области. 24 марта 1938 года был арестован и обвинен в причастности к контрреволюционной шпионской немецкой организации. Расстрелян 27 октября 1938 года в возрасте 48 лет.
EMIL CHLOUPEK
Narodil se v roce 1890 v Čechách. Po přesídleni do SSSR žil a pracoval v Tomské oblasti. 24. března 1938 byl zatčen a obviněn z členství v kontrarevoluční špionské německé organizaci. Popraven 27. října 1938 ve věku 48 let.

ВЛАДИМИР ПИЛЛИХ
Родился в 1903 году в Москве. По национальности был чехом. В советское время жил также в Москве, работал в Наркомате оборонной промышленности СССР. 2 декабря 1937 года был арестован и обвинен в принадлежности к контрреволюционной организации. Расстрелян 15 февраля 1938 года в Москве в возрасте 34 лет.
VLADIMÍR PILICH
Narodil se v roce 1903 v Moskvě. Národnost měl českou. V sovětské době žil tamtéž v Moskvě a pracoval v Lidovém komisariátu obranného průmyslu SSSR. 2. prosince 1937 byl zatčen a obviněn z členství v kontrarevoluční organizaci. Popraven 15. února 1938 v Moskvě ve věku 34 let.

ЙОЗЕФ МОША
Родился в 1896 году в чешских землях. После переезда в СССР жил в Свердловской области и работал на заводе бригадиром слесарей. 10 февраля 1938 года был арестован. Расстрелян 15 сентября 1938 года в возрасте 42 лет.
JOSEF MOŠA
Narodil se v roce 1896 v Čechách. Po přesídleni do SSSR žil v Sverdlovské oblasti a pracoval v závodě jako vedoucí skupiny zámečníků. 10. února 1938 byl zatčen. Popraven 15. září 1938 ve věku 42 let.

РУДОЛЬФ КУБИК
Родился в 1884 году в Карвине в чешских землях. После переезда в СССР жил в поселке Дегтярка Свердловской области и работал учителем средней школы. 21 июня 1937 года был арестован. Расстрелян 26 января 1938 года в возрасте 54 лет.
RUDOLF KUBÍK
Narodil se v roce 1884 v české Karviné. Po přesídleni do SSSR žil v obci Děgťarka Sverdlovské oblasti a pracoval jako učitel v základní škole. 21. června 1937 byl zatčen. Popraven 26. ledna 1938 ve věku 54 let.

ВАСИЛИЙ КОНИЧЕК
Родился в 1911 году на территории Киевской губернии Российской империи. По национальности был чехом. В советское время жил в Новосибирской области и работал электромонтером на железной дороге. 3 ноября 1937 года был арестован и обвинен в попытке разрушения железной дороги в контрреволюционных целях. Расстрелян 8 декабря 1937 года в Ленинграде в возрасте 26 лет.
VASILIJ KONÍČEK
Narodil se v roce 1911 v Kyjevské gubernii Ruského impéria. Národnost měl českou. V sovětské době žil v Novosibirské oblasti a pracoval jako elektromontér u dráhy. 3. listopadu 1937 byl zatčen a obviněn z pokusu o zničení železnice s kontrarevolučními úmysly. Popraven 8. prosince 1937 v Leningradě ve věku 26 let.

ФРАНЦ ЗАУБЕК
Родился в 1883 году в чешских землях. После переезда в СССР жил в городе Верхнеуральск Челябинской области и работал учителем начальной школы. 20 феврая 1938 года был арестован. Расстрелян 16 апреля 1938 года в возрасте 54 лет.
FRANTIŠEK ZOUBEK
Narodil se v roce 1883 v Čechách. Po přesídleni do SSSR žil ve městě Verchněuralsk Čeljabinské oblasti a pracoval jako učitel na základní škole. 20. února 1938 byl zatčen. Popraven 16. dubna 1938 ve věku 54 let.

ИВАН ГОРАК
Родился в 1886 году на территории Киевской губернии Российской империи. По национальности был чехом. В советское время жил в Иркутской области и работал счетоводом на железнодорожной станции «Худоеланская ЛТХ». 25 февраля 1938 года был арестован и обвинен в антисоветской агитации. Расстрелян 17 мая 1938 года в Иркутске в возрасте 52 лет.
IVAN HORÁK
Narodil se v roce 1886 v Kyjevské gubernii Ruského impéria. Národnost měl českou. V sovětské době žil v Irkutské oblasti a pracoval jako účetní na železniční stanici Chudojelanskaja LTCh. 25. února 1938 byl zatčen a obviněn z protisovětské agitace. Popraven 17. května 1937 v Irkutsku ve věku 52 let.

ГАВРИИЛ ДИВИШ
Родился в 1890 году в Новороссийске. По национальности был чехом. В советское время по-прежнему проживал в Новороссийске, работал слесарем. В конце 1937 года был арестован. Расстрелян 11 февраля 1938 года в возрасте 47 лет.
GAVRIIL (GABRIEL) DIVIŠ
Narodil se v roce 1890 do české rodiny v Novorossijsku. Národnost měl českou. V sovětské době žil taktéž v Novorossijsku a pracoval jako zámečník. Koncem roku 1937 byl zatčen. Popraven 11. února 1938 ve věku 47 let.

АЛЕКСАНДР ЖЕНИШЕК
Родился в 1894 году в Саратовской губернии Российской империи. По национальности был чехом. В советское время жил в городе Рубцовск Алтайского края и работал в педагогическом техникуме. 6 июля 1938 года был арестован. Расстрелян 15 октября 1938 года в Барнауле в возрасте 44 лет.
ALEKSANDR ŽENÍŠEK
Narodil se v roce 1894 v Saratovské gubernii Ruského impéria. Národnost měl českou. V sovětské době žil ve městě Rubcovsk Altajského kraje a pracoval na pedagogické střední škole. 6. července 1938 byl zatčen. Popraven 15. října 1938 v Barnaulu ve věku 44 let.

АНТОН КЛИМЕШ
Родился в 1873 году в поселении Обржаны недалеко от Брно. После переезда в СССР жил в Ленинграде, работал в артели «Теплохим». 16 февраля 1938 года был арестован. Расстрелян 9 июля 1938 года в Ленинграде в возрасте 64 лет.
ANTONÍN KLIMEŠ
Narodil se v roce 1873 v Obřanech u Brna. Po přesídleni do SSSR žil v Leningradě a pracoval v družstvu Teplochim. 16. února 1938 byl zatčen. Popraven 9. července 1938 v Leningradě ve věku 64 let.

БОГУМИЛ КРАТОХВИЛ
Родился в 1896 году в Пардубицах. После переезда в СССР жил в Москве, работал на мясокомбинате, где был ответственным за закупку скота. 4 марта 1938 года был арестован и обвинен в шпионаже в пользу Чехословакии. 3 июня 1938 года был расстрелян на Бутовском полигоне в возрасте 42 лет.
BOHUMIL KRATOCHVÍL
Narodil se v roce 1896 v Pardubicích. Po přesídleni do SSSR žil v Moskvě a pracoval v masokombinátu, kde odpovídal za nákup dobytka. 14. března 1938 byl zatčen a obviněn ze špionáže ve prospěch Československa. Popraven 3. června 1938 na Butovské střelnici ve věku 42 let.

ВЛАДИСЛАВ НЕЕДЛЫ
Родился в 1883 году в деревне Вшехлапы. После переезда в СССР жил в Томске и работал главным пивоваром на местном пивном заводе. 13 октября 1941 года был арестован и обвинен в контрреволюционной агитации. Расстрелян 10 июня 1942 года в возрасте 58 лет.
VLADISLAV NEJEDLÝ
Narodil se v roce 1883 ve Všechlapech u Nymburka. Po přesídleni do SSSR žil v Tomsku a pracoval jako vedoucí sládek v místním pivovaru. 13. října 1941 byl zatčen a obviněn z kontrarevoluční agitace. Popraven 10. června 1942 ve věku 58 let.

АНТОН ПАВЛАС
Родился в 1895 году в селе Чехоград Таврической губернии Российской империи. Там же жил, был крестьянином. В декабре 1930 года был арестован и приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Наказание отбывал на Соловецких островах, где ему 14 октября 1937 года было предъявлено новое обвинение. Расстрелян 1 ноября 1937 года в Сандармохе в возрасте 42 лет.
ANTONÍN PAVLAS
Narodil se v roce 1895 v obci Čechohrad Tauridské gubernie Ruského impéria. V sovětské době žil a pracoval tamtéž jako rolník. V prosinci 1930 byl zatčen a odsouzen k k deseti letům v nápravně pracovním táboře. Trest si odpykával na Soloveckém souostroví, kde proti němu bylo 14. října 1937 vzneseno nové obvinění. Popraven 1. listopadu 1937 ve věku 42 let.

ИВАН ШВАРЦ
Родился в 1894 в Иркутской губернии Российской империи. По национальности был чехом. Жил в городе Слюдянка Иркутской области, работал сапожником. 6 мая 1937 года был арестован. Расстрелян 7 августа 1937 года в возрасте 43 лет.
IVAN ŠVARC
Narodil se v roce 1894 v Irkutské gubernii Ruského impéria. Národnost měl českou. Žil ve městě Sljuďanka Irkutské oblasti a pracoval jako švec. 6. května 1937 byl zatčen. Popraven 7. srpna 1937 ve věku 43 let.

СТАНИСЛАВ СЕМРАД
Родился в 1893 году в Киевской губернии Российской империи. По национальности был чехом. В советское время жил в Куйбышеве и работал служащим. 24 января 1938 года был арестован и обвинен в шпионаже. Расстрелян 19 марта 1938 года в Москве в возрасте 44 лет.
STANISLAV SEMRÁD
Narodil se v roce 1893 v Kyjevské gubernii Ruského impéria. Národnost měl českou. V sovětské době žil v Kujbyševu a pracoval jako úředník. 24. ledna 1938 byl zatčen a obviněn ze špionáže. Popraven 19. března 1938 v Moskvě ve věku 44 let.

БОРИС ПРОХАСКА
Родился в 1908 году в Красноярском уезде Енисейской губернии Российской империи. По национальности был чехом. Имел высшее образование. В советское время жил в Москве и работал в Наркомате местной промышленности РСФСР. 6 ноября 1936 года был арестован и обвинен в подготовке терактов. Расстрелян 16 августа 1937 года в Москве в возрасте 28 лет.
BORIS PROCHÁZKA
Narodil se v roce 1908 v Krasnojarském újezdu Jenisejské gubernie Ruského impéria. Národnost měl českou. Získal vysokoškolské vzdělání. V sovětské době žil v Moskvě a pracoval v Lidovém komisariátu místního průmyslu RSFSR. 6. listopadu 1936 byl zatčen a obviněn z přípravy teroristických útoků. Popraven 16. srpna 1937 v Moskvě ve věku 28 let.

ФРАНЦ РОГЛИНИ
Родился в 1895 году в чешских землях. После переезда в СССР жил в Житомире и работал инспектором пожарного дела. Был гражданином Чехословакии. 15 апреля 1925 года был арестован и обвинен в шпионаже. Расстрелян 21 августа 1925 года в Москве в возрасте 30 лет.
FRANTIŠEK ROHLÍNEK
Narodil se v roce 1895 v Čechách. Po přesídlení do SSSR žil v Žytomyru a pracoval jako inspektor požární ochrany. Byl občanem Československa. 15. dubna 1925 byl zatčen a obviněn ze špionáže. Popraven 21. srpna 1925 v Moskvě ve věku 30 let.

АНДРЕЙ ХОРВАТ
Родился в 1891 году на территории Австро-Венгрии. По национальности был чехом. После переезда в СССР жил и работал в колхозе деревне Новоселки в Московской области. 25 апреля 1937 года был арестован и обвинен в участии в контрреволюционной организации. Расстрелян 21 июня 1937 года в возрасте 46 лет.
ONDŘEJ CHARVÁT
Narodil se v roce 1891 v Rakousko-Uhersku. Národnost měl českou. Po přesídlení do SSSR žil ve vesnici Novoselky v Moskevské oblasti a pracoval v kolchozu. 25. dubna 1937 byl zatčen a obviněn z členství v kontrarevoluční organizaci. Popraven 21. června 1937 ve věku 46 let.

ФРАНЦ ЩЕПАНЮК
Родился в 1894 году на территории Восточной Галиции. По национальности был чехом. В советское время жил в Москве, был рабочим на колбасной фабрике № 2. 15 марта 1938 года был арестован и обвинен в принадлежности к польской контрреволюционной организации. Расстрелян 4 июня 1938 года в Москве в возрасте 43 лет.
FRANTIŠEK ŠTĚPÁNEK
Narodil se v roce 1894 ve východní Haliči. Národnost měl českou. V sovětské době žil v Moskvě a pracoval jako dělník v továrně na výrobu klobás č. 2. 15. března 1938 byl zatčen a obviněn z členství v polské kontrarevoluční organizaci. Popraven 4. června v1938 v Moskvě ve věku 43 let.

МАКСИМИЛЯН НЫКЛЬ
Родился в 1897 году на территории Австро-Венгрии. По национальности был чехом. После переезда в СССР жил в районе Поволжья и работал председателем сельпо. В октябре 1938 года был арестован, а позже расстрелян. Точная дата расстрела неизвестна.
MAXIMILIÁN NYKL
Narodil se v roce 1897 v Rakousko-Uhersku. Národnost měl českou. Po přesídlení do SSSR žil v Povolží a pracoval jako předseda vesnického spotřebního družstva. V říjnu 1938 byl zatčen a později popraven. Přesné datum popravy není známo.

ИОСИФ КОВАЧ
Родился в 1905 году на территории Австро-Венгрии. По национальности был чехом. После переезда в СССР жил в Нижнем Тагиле и работал столяром. 23 декабря 1937 года был арестован. Расстрелян 11 февраля 1938 года в возрасте 32 лет.
JOSEF KOVÁČ
Narodil se v roce 1905 v Rakousko-Uhersku. Národnost měl českou. Po přesídlení do SSSR žil ve městě Nižnij Tagil a pracoval jako truhlář. 23. prosince 1937 byl zatčen. Popraven 11. února ve věku 32 let.

МЕЛАН ГОРА
Родился в 1884 году в чешских землях. После переезда в СССР 15 ноября 1937 года был арестован; до этого работал врачом в БАМлаге на станции Ксеньевская Амурской железной дороги. Расстрелян 2 декабря того же года в возрасте 53 лет.
MILAN HORA
Narodil se v roce 1884 v Čechách. 15. listopadu 1937 byl zatčen; předtím pracoval jako lékař v Bajkalsko-Amurském nápravně pracovním táboře na stanici Ksenjevská Amurské dráhy. 2. prosince 1937 byl popraven ve věku 53 let.

ВЛАДИМИР ВИТТ
Родился в 1897 году в городе Порхов Псковской губернии Российской империи. По национальности был чехом. В советское время по-прежнему жил в Порхове и работал на овчинном заводе. 23 февраля 1938 года был арестован и обвинен в антисоветской агитации. Расстрелян 25 марта 1938 года в Ленинграде в возрасте 40 лет.
VLADIMÍR VÍT
Narodil se v roce 1897 ve městě Porchov Pskovské gubernie Ruského impéria. Národnost měl českou. V sovětské době žil tamtéž v Porchově a pracoval v kožařském závodě. 23. února 1938 byl zatčen a obviněn z protisovětské agitace. Popraven 25. března 1938 v Leningradě ve věku 40 let.

ФРАНЦ ЕЛЕНЕК
Родился в 1869 году в чешском городе Новы-Быджов. После переезда в СССР жил в Петропавловске-Камчатском и работал в местном совхозе. 8 сентября 1937 года был арестован и обвинен в шпионаже. Расстрелян 26 августа 1938 года в возрасте 69 лет.
FRANTIŠEK JELÍNEK
Narodil se v roce 1869 v Novém Bydžově. V SSSR žil v Petropavlovsku Kamčatském a pracoval v místním sovchozu. 8. září 1937 byl zatčen a obviněn ze špionáže. Popraven 26. srpna 1938 ve věku 69 let.

ЭДУАРД КОНВАЛИН
Родился в 1892 году в Санкт-Петербурге. По национальности был чехом. В советское время по-прежнему жил в Ленинграде и работал механиком в типографии. В марта 1938 года был арестован и обвинен в шпионаже, а позже расстрелян. Точная дата расстрела неизвестна.

КАРЛ ДЫМЛЕР
Родился в 1893 году в чешских землях. После переезда в СССР жил в Башкирской АССР и работал технологом на Красноусольском стеклозаводе. 19 июня 1937 года был арестован и обвинен в подготовке вооруженного восстания против советской власти. Расстрелян 28 декабря 1937 года в возрасте 44 лет.

ИОСИФ ГАУБЕРТ
Родился в 1891 году в Праге. После переезда в СССР жил в Хабаровске и работал механиком. Принял советское гражданство. 4 июля 1938 года был арестован и обвинен в шпионаже. Расстрелян 10 августа 1938 года в возрасте 47 лет.

МАРИЯ ДЛОУГА
Родилась в 1892 году в украинском городе Житомир. По национальности была чешкой. В советские годы жила в Карелии, где и была в ноябре 1937 года арестована. Расстреляна 9 декабря 1937 года в Сандармохе в возрасте 45 лет.
MARIE DLOUHÁ
Narodila se v roce 1892 v ukrajinském Žytomyru a později žila v Karélii. Zatčena byla v listopadu 1937 a 9. prosince 1937 byla popravena v Sandarmochu ve věku 45 let.

МАРИЯ МОТЫЧКОВА
Родилась в 1886 году в чешской деревне Кунчице. После переезда в СССР жила в городе Алматы. В сентябре 1942 года была арестована, а 23 декабря того же года приговорена к расстрелу. Точная дата расстрела неизвестна.
MARIE MOTYČKOVÁ
Narodila se jako Češka roku 1886 v obci Kunčice v Královéhradeckém kraji. Později žila v Almatě v Kazašské SSR. Zatčena byla v září 1942 a 23. prosince 1942 byla odsouzena k trestu smrti; přesné datum výkonu trestu není známo.

БАРБОРА СОЙКОВА
Родилась в 1889 году в украинской деревне Марьяновка. По национальности была чешкой. В советское время жила в Пермской области и была домохозяйкой. В декабре 1937 года была арестована. Расстреляна 15 февраля 1938 года в возрасте 49 лет.
BARBORA SOJKOVÁ
Narodila se roku 1889 jako Češka v Marjanovce na Ukrajině, později žila v Permské oblasti jako žena v domácnosti. Zatčena byla v prosinci 1937 a popravena byla 15. února 1938 ve věku 49 let.

ГЕРТРУДА АРОСЕВА
Родилась в 1909 году в Праге. В 1930-ые годы переехала в СССР и вместе с мужем жила в Москве. В январе 1937 года была арестована и обвинена в шпионаже и участии в террористической организации. Расстреляна 2 декабря 1937 года в Москве.
GERTRUDA AROSEVOVÁ
Narozena v roce 1909 v Praze, ve 30. letech žila se svým mužem v Moskvě. Zatčena v lednu 1937 a obviněna za špionáž a účast v teroristické organizaci. 2. prosince 1937 v Moskvě popravena.

АННА РАУДЗЕПОВА
Родилась в 1888 году в Праге, после переезда в СССР работала учительницей в одной из школ Ярославской обасти. В январе 1938 года была арестована. Расстреляна 23 февраля 1938 года.
ANNA RAUDZEPOVÁ
Narodila se roku 1888 v Praze, později pracovala jako učitelka v Jaroslavské oblasti v Sovětském svazu. Zatčena byla v lednu 1938 a popravena byla 23. února 1938.

РОЗАЛИЯ НИКОЛАЕВСКА
Родилась в 1897 году в г. Тухловице. После переезда в ССР жила в Хабаровске и работала в радиошколе. Была арестована в феврале 1937 года и расстреляна в Хабаровске 28 мая 1938 года.
ROZÁLIE NIKOLAJEVSKÁ
Narodila se roku 1897 v Tuchlovicích, později žila v Chabarovsku na hranicích Sovětského svazu a Číny a pracovala v radioškole. Zatčena byla v únoru 1937 a popravena byla 28. května 1938 v Chabarovsku.

МАРИЯ МЕЙСТРШИКОВА
Родилась в 1902 году в чешской деревне Поповице. Комиссия НКВД и Прокурора СССР приговорила ее к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 10 апреля 1938 года в Киеве.
MARIE MEJSTŘÍKOVÁ
narozena v roce 1902 v Popovicích v českých zemích. Komisí NKVD a Prokurátora SSSR odsouzena k trestu smrti a 10. dubna 1938 zastřelena v Kyjevě.